Esteu aquí

Competències i Funcions

El Govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors.

L'organització municipal de l’Ajuntament de L’Aldea respon a les següents regles:

a) L'Alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple.

b) La Junta de Govern Local existeix per acord de Ple adoptat en data 26 de juny de 2023, i a més, aquest òrgan també s’ha previst en el Reglament Orgànic Municipal aprovat pel Ple en sessió de data 11 de març de 2016.

c) La Comissió Especial de Comptes.

d) Així mateix el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea va establir com a òrgans complementaris la Comissió de Coordinació i la Comissió de Seguiment.