Esteu aquí

Plenari

1.- El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions (art. 22 de la Llei de bases de règim local):

 

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

p) derogat

q) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

 

2.- Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

 

3.- El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i q), i al paràgraf anterior. El Ple te delegades a la Junta de Govern Local les següents atribucions:

a) Les contractacions i concessions de tota classe que siguin competència del Ple.

Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, que són entre d’altres, a títol enunciatiu:

- Aprovar l’expedient de contractació, disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i acordar l’adjudicació.
- Adoptar la declaració d’urgència dels expedients de contractació.
- Acordar l’aplicació del procediment negociat.
- Designar els membres de les meses de contractació.
- Designar els representants de l’òrgan de contractació en la recepció de l’objecte contractual.
- Acordar la pròrroga dels contractes i concessions.
- Aprovar els Plans de Seguretat i Salut.
- Aprovar preus contradictoris.
- Acordar la modificació dels contractes i concessions.
- Aprovar les devolucions de garanties.
- Aprovar la certificació final d’obres.
- Declarar la suspensió i la resolució dels contractes i concessions.
- Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.
- Acordar la imposició de sancions als contractistes i concessionaris.
- Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.
- Excloure el requisit de classificació prèvia en els termes de l’article 25 del Text refós de la Llei de Contractes.
- Interpretar els contractes i concessions i resoldre els dubtes que plantegi el seu compliment.
- La declaració de nul·litat dels contractes i concessions.

b) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan, d’acord amb la delegació prevista a la lletra a), correspongui a la Junta de Govern Local la seva contractació o concessió. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

c) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

d) Les adquisicions i alienacions de béns i drets quan siguin competència del Ple.

e) Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

f) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

g) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

h) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

i) Sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l'òrgan municipal competent.

j) Proposar a la Generalitat de Catalunya les dues festes locals anuals.

k) Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants.

l) L’aprovació dels actes de gestió del pressupost derivats dels actes dictats en l’exercici de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

m) La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

n) L’establiment o modificació dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Ajuntament.

Notes comunes:

- La delegació no inclou els supòsits en què es requereix un quòrum especial de votació, per ser atribucions indelegables.

- S’inclouen en l’àmbit de la delegació tant els expedients futurs com els preexistents o en tramitació.