Esteu aquí

Comissió de Coordinació

La Comissió de Coordinació es regula de l’art. 39 al 41 del ROM de l’Ajuntament de L’Aldea. Aquests articles transcrits literalment diuen el següent:

 

“Art. 39.- Objecte

 

1.- La Comissió de Coordinació  és l’òrgan col·legiat,  per tal que els regidors-delegats puguin coordinar la seva actuació i informar de la tasca executiva de les seves regidories.

 

2.- Aquesta comissió s’estableix sense perjudici de les competències que li corresponen al Ple de l’Ajuntament en matèria de control dels òrgans que ostenten delegacions.

 

Art. 40.- Composició i funcionament

 

1.- La Comissió de Coordinació es composarà de la totalitat dels regidors que ostentin delegacions.

 

2.- La Comissió de Coordinació es reunirà un cop cada dos setmanes, a les dependències municipals. Correspon a l’Alcalde fixar mitjançant Decret, el dia i hora en què s’hagin de celebrar les seves sessions ordinàries, i ha de convocar la seva sessió constitutiva dintre dels 15 dies següents a la constitució de l’Ajuntament. 

 

3.- Presideix la Comissió de Coordinació l’alcalde de la Corporació, i en el seu cas, tinent d’alcalde que correspongui, en els supòsits que hagi de substituir a l’Alcalde, per absència, malaltia o en cas de vacant.

 

Art. 41.- Competències.

 

1.- La Comissió de Coordinació podrà emetre Dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.

 

2.- La Comissió de Coordinació nomenarà un secretari/a d’entre els treballadors municipals, que aixecaran les actes de la Comissió. Els Dictàmens i observacions de la Comissió s’incorporaran a l’expedient administratiu de l’assumpte corresponent.

 

3.- A les sessions de la Comissió de Coordinació tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.”