La web de l'Aldea

Esteu aquí

Comissió de Coordinació

La Comissió de Coordinació es regula de l’art. 39 al 41 del ROM de l’Ajuntament de L’Aldea. Aquests articles transcrits literalment diuen el següent:

 

“Art. 39.- Objecte

 

1.- La Comissió de Coordinació  és l’òrgan col·legiat,  per tal que els regidors-delegats puguin coordinar la seva actuació i informar de la tasca executiva de les seves regidories.

 

2.- Aquesta comissió s’estableix sense perjudici de les competències que li corresponen al Ple de l’Ajuntament en matèria de control dels òrgans que ostenten delegacions.

 

Art. 40.- Composició i funcionament

 

1.- La Comissió de Coordinació es composarà de la totalitat dels regidors que ostentin delegacions.

 

2.- La Comissió de Coordinació es reunirà un cop cada dos setmanes, a les dependències municipals. Correspon a l’Alcalde fixar mitjançant Decret, el dia i hora en què s’hagin de celebrar les seves sessions ordinàries, i ha de convocar la seva sessió constitutiva dintre dels 15 dies següents a la constitució de l’Ajuntament. 

 

3.- Presideix la Comissió de Coordinació l’alcalde de la Corporació, i en el seu cas, tinent d’alcalde que correspongui, en els supòsits que hagi de substituir a l’Alcalde, per absència, malaltia o en cas de vacant.

 

Art. 41.- Competències.

 

1.- La Comissió de Coordinació podrà emetre Dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.

 

2.- La Comissió de Coordinació nomenarà un secretari/a d’entre els treballadors municipals, que aixecaran les actes de la Comissió. Els Dictàmens i observacions de la Comissió s’incorporaran a l’expedient administratiu de l’assumpte corresponent.

 

3.- A les sessions de la Comissió de Coordinació tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.”