Esteu aquí

Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment es regula de l’art. 42 al 44 del ROM de l’Ajuntament de L’Aldea. Aquests articles transcrits literalment diuen el següent:

 

“Art. 42.- Objecte de la Comissió de Seguidament

 

1.- La Comissió de Seguiment és un òrgan municipal de caràcter deliberant que té les funcions següents:

 

  •  Informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes que hagin de ser resolts per aquest òrgan.
  • Informar dels projectes de les Regidories-Delegades.
  • Informar d’assumptes municipals quina resolució correspon a altres òrgans diferents del Ple.

 

2.- Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat informats per la Comissió de Seguiment.

 

3.- L’objecte final d’aquesta comissió és la de informar i propiciar l’apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos grups municipals de l’Ajuntament.

 

Art. 43.- Composició i funcionament.

 

1.- La Comissió de Seguiment es composarà per tots els membres de la Corporació. Serà presidida per l’Alcalde, que n’és membre nat.

 

2.- El règim de sessions operatiu amb caràcter ordinari serà de periodicitat vinculada a la celebració del Ple corporatiu corresponent, convocant-se 8 dies abans de la data fixada per a la sessió plenària.  Així mateix, es reunirà quan la convoqui l’alcalde en la periodicitat d’un cop al mes, que n’és el president, o el vicepresident delegat, si s’escau.

 

Art. 44.- Competències.

 

1.- La Comissió  de Seguiment podrà emetre  recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a president. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la comissió tenen el dret de proposta.

 

2.- La Comissió de Seguiment  nomenarà un secretari d’entre els seus membres o d’entre els treballadors municipals, que aixecaran les actes de la comissió.

 

3.- A les sessions d’aquesta Comissió tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la comissió.”