Esteu aquí

Alcaldia

1.- L'Alcalde és el President de la Corporació i, d’acord amb el previst a l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local ostenta les següents atribucions:

a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

e) Dictar bàndols.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim.

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) derogat

q) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.

s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.


2.- Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

3.- L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), e), j), k), l) i m) de l’apartat 1 d’aquest article.

No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).

L’Alcaldia mitjançant decret 47/2015 de data 2 de juliol va delegar a la Junta de Govern Local un seguit d’atribucions:

 1. Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, així com resoldre les sol·licituds que presentin els interessats en aquesta matèria.

 

 1. Acceptació i concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts d’acció social, per raons benèfiques i humanitàries.

 

 1. Aprovació de la liquidació del Pressupost.

 

 1. Concessió i denegació de llicències municipals, a excepció de l’atorgament de permisos referents a l’ocupació de la via pública en materials de construcció i autoritzacions per operacions de càrrega i descàrrega, com també l’autorització d’usos especials o privatius que de manera puntual afectin l’ús comú i general de la via pública.

 

 1. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

 

 1. Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.

 

 1. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, així com les corresponents convocatòries

 

 1. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi els 3.000 € (IVA exclòs), sempre que siguin competència de l’Alcalde. Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, així com l’autorització i la disposició de la despesa.

 

 1. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, d’acord amb la delegació recollida a la lletra h). La delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan que aprova el projecte.  

 

 1. Les adquisicions i alienacions del patrimoni quan la seva quantia sigui superior a 3.000 €, sempre que siguin competència de l’Alcalde.

 

 

 1. Aprovació dels convenis de col·laboració, tinguin o no implicacions econòmiques.

 

 • La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors. 

 

 1. Aprovar les Bases particulars reguladores de la concessió de subvencions municipals, quan aquestes requereixen concurrència pública.