Esteu aquí

Comissió Especial de Comptes

Constitució

 

1.- Una vegada l’any i abans del primer de juny, l’alcalde o, si s’escau el regidor en qui l’alcalde hagi delegat, haurà de convocar els membres de la Comissió Especial de Comptes, per tal de debatre els Comptes Generals de la Corporació , els quals, l’alcalde o el regidor hauran d’aportar durant la primera sessió.

 

2.- Un cop reunits els membres de la comissió, es constituiran en Comissió Especial de Comptes, per tal de debatre’ls i informar-los.

 

3.- Aquesta comissió estarà formada per un membre de cada Grup Municipal, amb vot ponderat atès el nombre d’integrants de cada Grup Municipal. Correspondrà a l’Alcaldia elegir i fixar el nombre total dels seus membres, a proposta de cada Grup Municipal.

 

Funcionament

 

1.- En la sessió constitutiva, l’alcalde o el regidor – delegat, haurà d’aportar els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes del Patrimoni de l’exercici econòmic tancat, amb la documentació complementària adient. Aquesta documentació restarà a disposició dels membres de la comissió per a la seva anàlisi.

 

2.- El president de la comissió convocarà les sessions que consideri adients amb l’objecte que els seus membres obtinguin la informació necessària, i farà possible la compareixença tant de les autoritats municipals com del personal tècnic municipal.

 

3.- Un cop el president cregui suficientment debatuts els comptes, convocarà la sessió de resolució. En aquesta sessió els diferents grups municipals podran presentar propostes de dictamen que cal adoptar per la comissió, i tot seguit els comptes seran votats.

 

4.- Els comptes i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes seran exposats al públic durant el termini previst en la normativa sobre règim local., transcorregut el qual, la comissió estudiarà les eventuals reclamacions o observacions, esmenarà, si s’escau, el seu Dictamen, i elevarà les actuacions al Ple per a la seva resolució.