Esteu aquí

Òrgans de Govern i Funcions

1.- Els òrgans de govern municipal d’aquest Ajuntament són: el Ple Municipal, l’Alcalde, els Tinents d’Alcalde, la Junta de Govern Local, la Comissió Especial de Comptes, i els Regidors – delegats. 2.- A més a més, hi haurà els òrgans següents: la Comissió de Coordinació, la Comissió de Seguiment, i els Grups Municipals, en els termes que s’estableixen en aquest reglament. 3.- Podran haver-hi, també, altres òrgans de gestió o de govern que l’Ajuntament vulgui crear en l’exercici del dret a l’autonomia organitzativa que li reconeix la Constitució Espanyola, la Llei de Bases del Règim Local i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Alcalde


Tinents Alcalde i Regidors-Delegats


Ple Municipal


Junta de Govern Local


Òrgans de Representació, Assessorament i Control