Esteu aquí

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

 

En el cas de l’Ajuntament de L’Aldea la Junta de Govern Local va ser creada per acord de Ple de data 27 de juny de 2019. En aquesta sessió també es van acordar aquelles atribucions que el Ple delegava a la Junta de Govern Local:

 

a) Les contractacions i concessions de tota classe que siguin competència del Ple. 

Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, que són entre d’altres, a títol enunciatiu:

 

            - Aprovar l’expedient de contractació, disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i acordar l’adjudicació.

            - Adoptar la declaració d’urgència dels expedients de contractació.

            - Acordar l’aplicació del procediment negociat.

            - Designar els membres de les meses de contractació.

            - Designar els representants de l’òrgan de contractació en la recepció de l’objecte contractual.

            - Acordar la pròrroga dels contractes i concessions.

            - Aprovar els Plans de Seguretat i Salut.

            - Aprovar preus contradictoris.

            - Acordar la modificació dels contractes i concessions.

            - Aprovar les devolucions de garanties.

            - Aprovar la  certificació final d’obres.

            - Declarar la suspensió i la resolució dels contractes i concessions.

            - Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.

            - Acordar la imposició de sancions als contractistes i concessionaris.

            - Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.

            - Excloure el requisit de classificació prèvia en els termes de l’article 25 del Text refós de la Llei de Contractes.

            - Interpretar els contractes i concessions i resoldre els dubtes que plantegi el seu compliment.

            - La declaració de nul·litat dels contractes i concessions.

 

 b) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan, d’acord amb la delegació prevista a la lletra a), correspongui a la Junta de Govern Local la seva contractació o concessió. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

 

c) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

 

d) Les adquisicions i alienacions de béns i drets quan siguin competència del Ple.

 

e) Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

 

 f) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 

g) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

 

h) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

 

 i) Sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l'òrgan municipal competent. 

 

 j) Proposar a la Generalitat de Catalunya les dues festes locals anuals.

 

 k) Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants.

 

 l) L’aprovació dels actes de gestió del pressupost derivats dels actes dictats en l’exercici de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

 

m) La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors. 

 

 n) L’establiment o modificació dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Ajuntament.

 

A més a més cal tenir en compte que la Junta de Govern Local ostenta les competències delegades per l’Alcaldia mitjançant decret núm. 2019/216 de data 18 de juny de 2019 que són les següents:

 

a) Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, així com resoldre les sol·licituds que presentin els interessats en aquesta matèria.

b) Acceptació i concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la seva quantia, llevat dels ajuts d’acció social, per raons benèfiques i humanitàries.

c) Aprovació de la liquidació del Pressupost.

d) Concessió i denegació de llicències municipals, a excepció de l’atorgament de permisos referents a l’ocupació de la via pública en materials de construcció i autoritzacions per operacions de càrrega i descàrrega, com també l’autorització d’usos especials o privatius  ue de manera puntual afectin l’ús comú i general de la via pública.

e) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

f) Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.

g) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, així com les corresponents convocatòries.

h) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi els 5.000 € (IVA exclòs), sempre que siguin competència de l’Alcalde. Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, així com l’autorització i la disposició de la despesa.

i) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, d’acord amb la delegació recollida a la lletra h). La delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan que aprova el projecte.

j) Les adquisicions i alienacions del patrimoni quan la seva quantia sigui superior a 5.000 €, sempre que siguin competència de l’Alcalde.

k) Aprovació dels convenis de col·laboració, tinguin o no implicacions econòmiques.

 

l) La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

m) Aprovar les Bases particulars reguladores de la concessió de subvencions municipals, quan aquestes requereixen concurrència pública.

 

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

 

En el cas de l’Ajuntament de L’Aldea en data 18 de juny de 2019 per decret de l’alcaldia núm. 2019/216 es va aprovar la següent composició de la Junta de Govern Local:

 

  • President: 

 Xavier Royo Franch

  • Vocals: 

Irene Negre Estorach

Josep Franch Pellisé

José Caballé Estorach

 

Per decret de l’alcaldia núm. 2019/217 de data 18 de juny de 2019 es van nomenar els següents Tinents d’Alcalde:

 

Primera Tinent d’Alcalde: Irene Negre Estorach

Segon Tinent d’Alcalde: Josep Franch Pellisé

Tercer Tinent d’Alcalde: José Caballé Estorach