La web de l'Aldea

Esteu aquí

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:

a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

 

En el cas de l’Ajuntament de L’Aldea la Junta de Govern Local va ser creada per acord de Ple de data 17 de juliol de 2015. En aquesta sessió també es van acordar aquelles atribucions que el Ple delegava a la Junta de Govern Local:

a) Les contractacions i concessions de tota classe que siguin competència del Ple. 

 

Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de contractació o concedent, que són entre d’altres, a títol enunciatiu:

 

            - Aprovar l’expedient de contractació, disposar l’obertura del procediment d’adjudicació i acordar l’adjudicació.

            - Adoptar la declaració d’urgència dels expedients de contractació.

            - Acordar l’aplicació del procediment negociat.

            - Designar els membres de les meses de contractació.

            - Designar els representants de l’òrgan de contractació en la recepció de l’objecte contractual.

            - Acordar la pròrroga dels contractes i concessions.

            - Aprovar els Plans de Seguretat i Salut.

            - Aprovar preus contradictoris.

            - Acordar la modificació dels contractes i concessions.

            - Aprovar les devolucions de garanties.

            - Aprovar la  certificació final d’obres.

            - Declarar la suspensió i la resolució dels contractes i concessions.

            - Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.

            - Acordar la imposició de sancions als contractistes i concessionaris.

            - Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.

            - Excloure el requisit de classificació prèvia en els termes de l’article 25 del Text refós de la Llei de Contractes.

            - Interpretar els contractes i concessions i resoldre els dubtes que plantegi el seu compliment.

            - La declaració de nul·litat dels contractes i concessions.

 

 b) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan, d’acord amb la delegació prevista a la lletra a), correspongui a la Junta de Govern Local la seva contractació o concessió. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

 

c) L’aprovació, modificació i declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. Els projectes que comportin expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

 

d) Les adquisicions i alienacions de béns i drets quan siguin competència del Ple.

 

e) Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

 

 f) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

 

g) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

 

h) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.

 

 i) Sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que el Ple sigui l'òrgan municipal competent. 

 

 j) Proposar a la Generalitat de Catalunya les dues festes locals anuals.

 

 k) Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants.

 

 l) L’aprovació dels actes de gestió del pressupost derivats dels actes dictats en l’exercici de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

 

m) La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors. 

 

 n) L’establiment o modificació dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de l’Ajuntament.

 

A més a més cal tenir en compte que la Junta de Govern Local ostenta les competències delegades per l’Alcaldia mitjançant decret núm. 47 de data 2 de juliol de 2015 i que s’ha relacionat anteriorment.

 

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

 

En el cas de l’Ajuntament de L’Aldea en data 2 de juliol de 2015 per decret de l’alcaldia núm. 47 es va aprovar la següent composició de la Junta de Govern Local:

 

  • President: 

Daniel Andreu i Falcó

 

  • Vocals: 

Simón Falcó Moreso

Natividad Bernal Bermudez

Albert Borràs Tafalla

 

Per decret de l’alcaldia núm. 48 de data 2 de juliol de 2015 es van nomenar els següents Tinents d’Alcalde:

 

Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Simón Falcó Moreso

Segon Tinent d’Alcalde: Sra. Natividad Bernal Bermudez

Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Albert Borràs Tafalla.