Esteu aquí

Alcalde

1.- L’alcalde és el president de l’Ajuntament, el representant de la vila i el cap de govern municipal.

 

2.- Com a president de l’Ajuntament correspon a l’alcalde presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.

 

3.- Com a representant de la vila és atribució i responsabilitat de l’alcalde representar i defensar els interessos del poble de l’Aldea.

 

4.- Com a cap de govern municipal, correspon a l’alcalde la direcció i l’administració dels afers municipals, responent d’aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària juntament amb els seus delegats, davant del Ple i davant dels convilatans.

 

Atribucions de l’alcalde.

 

1.- Correspon a l’alcalde les atribucions atorgades per l’ordenament jurídic i les que s’esmenten en aquest reglament, les quals exercirà directament o mitjançant les delegacions.

 

2.- Tanmateix, serà atribució de l’alcalde o dels seus delegats, l’execució dels acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l’Ajuntament.

 

3.- L’alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l’alcalde els serà aplicable el règim de delegació d’atribucions previst en aquest reglament si en el decret de delegació no es preveu cap altre règim.

 

Decret de l’Alcaldia

 

1.- Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l’alcalde hauran de ser expressades formalment a través del Decret de l’Alcaldia, les quals hauran de ser comunicades a tots els qui tinguin un interès directe i legítim en la decisió.

 

2.- L’alcalde haurà de trametre al secretari de la Corporació una còpia de tots els Decrets de l’Alcaldia. El secretari els foliarà i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de públic, alhora que expedirà les certificacions que li siguin demanades pels regidors o per qualsevol ciutadà que hi tingui dret de conformitat amb la normativa vigent sobre dret d’accés a la informació pública.

 

Bans de l’Alcaldia

 

L’alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant els Bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública de la vila i al tauler d’anuncis de la Corporació.

 

Moció de Censura a l’alcalde i Qüestió de Confiança.

 

La possible moció de censura a l’alcalde i la Qüestió de Confiança es regirà per allò que preveu l’art. 197 la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.