Esteu aquí

Junta de Govern Local

Naturalesa jurídica.

 

1.- La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’Alcalde i un nombre de regidors no superior a una tercera part del nombre legal de Regidors que conformen el Consistori, depreciant-se’n les fraccions.

 

2. Correspon a l’Alcalde nomenar i avocar lliurament els membres de la Junta de Govern. Aquestes decisions es prendran mitjançant decret, del qual se'n donarà compte al Ple en la següent sessió ordinària que se celebri.

 

4. El càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar-lo i poden renunciar-lo en qualsevol moment.

 

Membres de la Junta de Govern Local (JGL)

 

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Xavier Royo Franch, i integrada pels següents membres:

 

Irene Negre Estorach

Josep Franch Pellisé

José Caballé Estorach

 

Atribucions de la Junta de Govern Local

 

1. Es atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Tanmateix, li correspondrà les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixi les lleis.

 

2. Les resolucions adoptades per la Junta de Govern en matèries que li hagin estat delegades, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan en competència ordinària.

 

Tanmateix, si no es disposa una altra cosa en la resolució, serà competent la Junta de Govern per revisar en via de recurs els acords presos per delegació.

 

3. Es poden atribuir a la Junta de Govern competències en les matèries següents:

 

  1. Les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de delegar-li.
  2. Les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables.
  3. Les que li atribueixin les lleis

 

Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local

 

1. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, en els dies i hores que la pròpia Junta determini en la seva sessió constitutiva, la qual haurà de dur-se a terme dins dels 15 dies següents a la constitució de l’Ajuntament. La Junta de Govern Local en posterioritat a la seva constitució, al llarg del mandat municipal, podrà modificar els dies i hores de celebració de les sessions ordinàries degut a la concurrència de circumstàncies que ho facin convenient.

 

2. És potestat de l'Alcalde de convocar les sessions de la Junta de Govern, així com variar-ne la periodicitat i el lloc per causes justificades. Tanmateix l'Alcalde podrà convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries.

 

Quòrum de constitució i d’adopció d’acords

 

1. La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin  la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria, i una tercera part dels seus membres, que en tot cas no ha de ser inferior a tres, en segona convocatòria, la qual convocatòria es produirà una hora després de la primera.

 

2. Les sessions de la Junta de Govern no seran públiques sempre que es tractin assumptes quina competència originària no correspongui al Ple. Quan en la sessió de la Junta de Govern Local s’hagin de debatre i votar assumptes que han estat delegats pel Ple, la part de la sessió en què es tractin dits assumptes tindrà caràcter públic.

 

 L'Alcalde pot requerir, no obstant l’anterior, la presència d'altres Regidors o de personal de la Corporació amb finalitat d'assessorar o informar a la Junta de Govern.

 

3. Els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria simple dels presents.

 

Actes de les sessions de la Junta de Govern Local

 

De les sessions de la Junta de Govern, se n'aixecarà acta en la forma prevista pel Ple, i no caldrà expressar-hi les diferents postures manifestades pels membres de la Junta si no ho sol·liciten de forma expressa.

 

Funcionament de les sessions de la Junta de Govern Local

 

En allò no previst en aquest Capítol, s'aplicaran les normes que, sobre el funcionament de la Junta de Govern, estableixi el Ple municipal o la pròpia Junta; supletòriament serà d'aplicació l'establert per a tal Junta de Govern en la normativa de règim local.