Esteu aquí

Ple Municipal

Composició i atribucions

 

1.- El Ple l’integren l’alcalde i els regidors de l’Ajuntament, una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec davant el propi Ple.

 

2.- L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85  i qualsevol altra disposició normativa. Igualment pot delegar les atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i les condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions que s’estableixen en aquest reglament.

 

Membres del Ple Municipal

 

El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea està format pels següents membres:

 

JUNTS PER L'ALDEA

 1. Xavier Royo Franch
 2. Irene Negre Estorach
 3. Josep Franch Pellisé
 4. José Caballé Estorach
 5. Berta Royo Cervera
 6. Carlos Gilabert Mangrané

 

L'Aldea en Positiu - ERC - AM.

 

 1. Simón Falcó i Moreso
 2. Antoni Gilabert i Rodríguez
 3. Albert Borràs i Tafalla
 4. Elisabet Fabuel Quesada
 5. Joaquim Cugat Paulino

 

Classes de sessions

 

Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents.

 

1.- La sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de l’Aldea tindrà lloc amb una periodicitat trimestral, celebrant-se el tercer dijous del tercer mes del trimestre natural.  L’Alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del ple dintre dels 15 dies naturals posteriors o anteriors a la data preestablerta quan aquesta sigui dia festiu, vigília de festiu  o es trobi inclosa en un període vacacional, la qual cosa haurà de ser notificada prèviament als regidors

 

2.- És sessió Extraordinària la que es convoca per iniciativa de l'Alcalde o de la quarta part, al menys, del nombre legal de membres de la Corporació en els termes establerts en l'article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local. En aquests darrers casos, la petició anirà signada pels regidors que la demanin i portarà, a més a més, els temes que s’hauran de tractar i la documentació escaient. La celebració no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada.

 

3.- Si la urgència dels temes ho aconsellés, es podrà convocar la sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora i sense complir el termini de dos dies hàbils exigits per la Llei 7/85. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, analitzarà com a primer punt els motius de la urgència i es pronunciarà, per majoria simple, sobre si es realitza o si, contràriament, es clou.

 

Lloc de realització, quòrum i publicitat de les sessions.

 

1.- Les sessions del Ple de l’Ajuntament tindran lloc a la sala de sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l’alcalde cregui convenient realitzar-les en un altre indret del terme municipal.

 

2.- El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència mínima d’un terç del nombre legal dels seus membres, i aquest mínim d’assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió, i que mai pot ser inferior a tres. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l’alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi.

 

3.- Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, llevat del cas en què així ho acordi el Ple per majoria absoluta, atès que els temes que s’hagin de tractar afectin el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes de l’art. 18 de la Constitució, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/1985.

 

Convocatòria i ordre del dia

 

1.- El Ple es reuneix a convocatòria de l’alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els Regidors l’ordre del dia, elaborat per l’alcalde, així com, quan es tracti d’una sessió ordinària, l’esborrany de l’acta de la sessió/ns anterior/s que ha/n de ser aprovada/es en la sessió de Ple.

 

2.- El primer punt de l’ordre del dia de les sessions ordinàries serà sempre l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. A continuació, es tractaran els assumptes ordinaris o administratius; seguidament, els punts en tràmit d’urgència que hi pugui haver. Amb tot l’ordre del dia de les sessions ordinàries contindrà sempre els punts d’informes d’alcaldia i de precs i preguntes.

 

3.- La convocatòria, amb l’ordre del dia, es trametrà als regidors de forma que la rebin com a mínim dos dies hàbils abans de la reunió, llevat dels casos de reconeguda urgència.

 

4.- Des del moment del lliurament de la convocatòria, els expedients administratius complerts, i tota la documentació adient, hauran de restar a disposició dels regidors a la Secretaria durant les hores d’oficina, exceptuant els casos de reconeguda urgència per la finalització de terminis o per qualsevol altre motiu.

 

Desenvolupament de les sessions plenàries: Definició del caràcter de les intervencions dels membres de la Corporació.

 

1. A efectes del desenvolupament de les sessions, s'atendrà a la terminologia següent:

 

a) Proposta d'acord. Proposta que es sotmet a la votació del Ple en assumptes que són de la seva estricta competència, quan per la seva naturalesa no tingui el caràcter d'acte de control. Presenta una part expositiva i una part dispositiva.

Podran ser formulades per l'Alcalde o per un Regidor-delegat, per un Grup Municipal, a través del seu portaveu, o per un mínim de tres regidors. En els dos darrers supòsits, s'hauran d'incloure a l'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió.

 

Si la proposta es presenta després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta, i sempre que es tracti d'una sessió ordinària.

 

b) Declaració institucional. Proposta que es sotmet a votació del Ple sobre matèries d'interès polític general o d'abast supramunicipal. Presenta una part expositiva i una part dispositiva. Les declaracions institucionals aprovades limiten els seus efectes a expressar la posició de la Corporació Municipal sobre una qüestió concreta, per la qual cosa en cap cas suposaran menyscapte de les competències atribuïdes a altres organismes o institucions. Les declaracions aprovades seran comunicades als organismes, institucions o entitats que es prevegi a l'efecte en el propi acord.

 

Podran ser formulades pels Grup Municipals, a través del seu portaveu. Cada Grup Municipal podrà presentar a cada sessió un nombre de declaracions institucionals no superior al nombre de regidors que l'integren. S'hauran d'incloure a l'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió. Si la declaració es presenta després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta, i sempre que es tracti d'una sessió ordinària.

 

En cas que en una mateixa sessió diversos Grups Municipals presentin declaracions institucionals sobre el mateix tema, només s'inclourà a l'ordre del dia la primera declaració institucional que hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament, presentant-se al Ple les restants declaracions com esmenes.

 

c) Moció de control. Proposta que es sotmet a votació del Ple en la part de control de les sessions ordinàries sobre qualsevol assumpte que, tot i referir-se a temàtica municipal, no té perquè ser de l'estricta competència plenària, i que té per objecte el control, seguiment i fiscalització del govern municipal. Presenta una part expositiva i una part dispositiva. Les mocions de control aprovades tindran els efectes propis d'un compromís de caràcter polític del govern municipal respecte allò a provat pel Ple. Les mocions de control no podran contenir decisions de fons que siguin competència d'altres òrgans.

 

Podran ser presentades pels Grups Municipals, a través del portaveu. Cada Grup Municipal podrà presentar a cada sessió ordinària un nombre de mocions no superior al nombre de regidors que l'integren. S'hauran d'incloure a l'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió. Si la moció es presenta després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta.

 

En cas que en una mateixa sessió diversos Grups Municipals presentin mocions sobre el mateix tema, només s'inclourà a l'ordre del dia la primera moció que hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament, presentant-se al Ple les restants mocions com esmenes.

 

A l'ordre del dia no s'especificaran les mocions de control incloses, sinó que es recolliran sota el títol genèric de "Mocions de control". Es debatran i votaran segons ordre cronològic de presentació.

 

d) Esmena. És la proposta de modificació d'una proposta d'acord, d'una declaració institucional o d'una moció de control, generalment presentada a través del registre general de l'Ajuntament pels Grups Municipals, a través del portaveu, mitjançant escrit adreçat a l'Alcalde deu hores abans, com a mínim, de la celebració de la sessió.

 

Les esmenes podran ser a la totalitat o parcials:

 

- Les esmenes són a la totalitat quan tractin sobre l'oportunitat de la proposta o quan n'alterin els principis o l'esperit, essent necessària la presentació d'un text alternatiu complet.

 

- Les esmenes parcials podran ser presentades verbalment o per escrit en el decurs del debat de l'assumpte i podran ser de supressió, alteració o addició. En els dos últims casos caldrà indicar el nou text proposat.

 

Les esmenes podran ser debatudes i hauran de ser votades amb caràcter previ a la proposta d'acord, declaració institucional o moció de control a què es refereixin. No obstant, si en el decurs del debat, qui subscriu la proposta d'acord, declaració institucional o moció de control acceptés explícitament l'esmena, no caldrà votar-la de forma separada, ja que s'hi entendrà compresa.

 

e) Prec. Petició d'actuació formulada en la part de control de les sessions ordinàries, que s'adreça a algun dels òrgans de govern de la corporació o a algun dels regidors que ostenten competències delegades de l'Alcaldia. Podrà donar lloc a debat, però no es podrà votar.

 

Podran ser formulats pels Grups Municipals, a través del portaveu, o per qualsevol regidor.

 

f) Pregunta. Sol·licitud d'informació plantejada en la part de control de les sessions ordinàries a algun dels òrgans de govern de la corporació o a algun dels regidors que ostenten competències delegades de l'Alcaldia. Podrà donar lloc a debat, però no es podrà votar.

 

Podran ser formulats pels Grups Municipals, a través del portaveu, o per qualsevol regidor. Les preguntes formulades oralment en el decurs de la sessió han de ser contestades en la sessió ordinària següent, llevat que el seu destinatari hi vulgui donar resposta immediatament. Les preguntes formulades per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, s'han de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari en demani motivadament l'ajornament per a la sessió ordinària següent.

 

Normes de la Presidència

 

L’alcalde, o el tinent d’alcalde que el substitueixi, tindrà com a president del Ple municipal les següents potestats:

 

 1. Variar l’ordre de tractament dels punts de l’ordre del dia a l’efecte de fer possible la presència del màxim nombre de regidors en el debat i en la votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat d’ordre o d’estímul de la participació ciutadana.

 

 1. Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la Corporació o d’altres experts assimilables per tal d’aclarir aspectes tècnics o de proporcionar-ne una major informació.

 

 1.  Cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als regidors que s’excedeixin del temps atorgat, es desviïn notòriament de la qüestió a debat, o pronunciïn expressions injurioses o calumnioses de persones o d’institucions. Igualment, l’alcalde podrà fer abandonar la sala als regidors que, malgrat haver-los cridat a l’ordre, persisteixin en la seva actitud.

 

 1.  Cridar a l’ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud n’impedeixi el normal desenvolupament. En aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada.

 

Inici de la sessió

 

1.- L’Ajuntament en Ple es constitueix quan, en complir-se les condicions establertes a l’art. 8.2 d’aquest reglament, l’alcalde declara formalment oberta la sessió, cosa que farà a l’hora prevista a la convocatòria o amb un màxim de deu minuts de tolerància. El secretari prendrà nota dels assistents, i també de les variacions que hi hagi.

 

2.- Les sessions començaran preguntant el President si cap membre de la corporació ha de formular observacions a l'acta de la sessió anterior que s'ha distribuït prèviament amb la convocatòria als Grups Municipals. Si no hi hagués, es considerarà aprovada. Si les hagués es debatran i decidiran les rectificacions que siguin procedents. En cap cas podrà modificar el fons dels acords adoptats i només caldrà esmenar els mers errors materials o de fet. En ressenyar, a cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior es consignaran les observacions i rectificacions practicades.

3.- La consideració de cada punt inclòs en l'ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra o en extracte, pel secretari, de la proposta d’acord que se sotmet al Ple.

 

 A sol·licitud de qualsevol grup s'haurà de donar lectura íntegra a aquelles parts de l'expedient o de l'informe o dictamen de la Comissió que es consideri convenient per a millor comprensió.

 

 Al mateix temps, podran acompanyar-los, els estudis, informes, memòries i documentació adient que es consideri oportuna per tal de proporcionar una major profunditat a l’estudi d’aquests assumptes

 

4.- Seguidament, es passarà al debat dels assumptes.

 

5.- Excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar assumptes que no constin a l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del Ple.

 

6.- En cas que el Ple no apreciï la urgència del punt, aquest s’inclourà en la sessió ordinària següent.

 

Procediment per al debat

 

1.- L’alcalde anunciarà el punt de l’ordre del dia i demanarà als membres de la Corporació si sol·liciten alguna informació o explicació complementària que figuri en l’expedient corresponent, que en el cas de ser sol·licitada serà donada pel regidor a qui correspongui l’assumpte a tractar o per l’alcalde. En el cas que no sigui sol·licitada cap explicació complementaria, l’alcalde per pròpia iniciativa pot donar aquesta explicació o bé convidar al regidor que correspongui l’assumpte a tractar per tal que ho faci.

 

2.- Finalitzada l’exposició, que no podrà excedir de deu minuts de durada, l’alcalde atorgarà la paraula als grups municipals que ho demanin, els quals l’exerciran mitjançant els regidors elegits, per un temps màxim de cinc minuts per cadascun dels oradors.

3.- El Regidor-Delegat que hagi fet l’explicació del punt de l’ordre del dia o l’Alcalde si ho ha fet ell, podrà intervenir seguidament, emmotllant-se a la mateixa durada fixada per als Grups Municipals.

 

4.- Seguidament els diferents grups municipals poden sol·licitar un segon torn de paraula, no superior als dos minuts, sempre a càrrec del portaveu del grup municipal o regidor/a en qui delegui. Aquesta delegació s’entendrà per a tota la durada del debat del punt en concret. Sense que es pugui alternar les intervencions entre dos regidors del mateix grup.

 

Finalitzat aquest, l’alcalde donarà per acabat el debat que es tancarà amb una exposició del ponent de forma breu, no superior a dos minuts.

 

5.-  L’Alcalde concedirà l’ús de la paraula als Regidors quan li sigui demanada per al·lusions, decidint-ne, però, ell mateix, l’existència.

 

6.- Els membres de la Corporació podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma d’aplicació reclamada. El president resoldrà el que procedeixi. Sense que per aquest motiu s'entauli cap debat.

 

7.- El/La funcionari/a responsable de la Secretaria-intervenció podrà intervenir quan sigui requerit/da pel president per raons d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan aquest/a funcionari/a entengui que en el debat s'ha plantejat alguna qüestió sobre la qual pugui dubtar-se sobre la legalitat o repercussions pressupostàries del punt debatut podran sol·licitar al President l'ús de la paraula per assessorar la Corporació.

 

En el cas que es tracti d'assumptes no inclosos en l'ordre del dia que requereixin informe preceptiu de la Secretaria o de la intervenció, si no poguessin emetre'l a l'acte, hauran de sol·licitar al president que s'ajorni el seu estudi quedant sobre la taula fins la propera sessió.

 

Quan aquesta petició no fos atesa, el secretari ho farà constar expressament en l'acta.

 

Intervenció dels regidors afectats

 

1.- Els regidors hauran d’abstenir-se de debatre i de votar els assumptes en els quals tinguin un interès directe i personal, o quan es donin les altres circumstàncies que s’esmenten a la legislació administrativa general, d’acord amb el què s’estableix a l’article 76 de la Llei 7/1985.

 

2.- Quan es donin els anteriors supòsits, i si el president estima que la presència del regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors, podrà disposar l’abandonament de la sala al regidor esmentat.

 

3.- En el cas que l’afectat per l’assumpte que s’ha de debatre sigui l’alcalde o qui faci les seves funcions, haurà d’abandonar la sala i haurà, en qualsevol cas, de delegar la presidència de la sessió durant el debat d’aquest punt en un tinent d’alcalde.

 

Ajornament de la votació.

 

1.- El Ple podrà adoptar, per majoria simple, la resolució de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d’informació  suficient per resoldre’ls.

2.- Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats pel ponent o pel grup municipal que els proposà.

 

3.- Els assumptes deixats sobre la taula s’hauran d’incloure al següent Ple.

 

Classes de votació i llur explicació.

 

1.- Un cop debatuts suficientment cadascun dels punts de l’ordre del dia, l’alcalde sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució que expressament s’hagin formulat en el decurs del debat. Les votacions poden ser ordinàries, nominals o secretes.

 

Un cop iniciada la votació no es pot interrompre per cap motiu. Durant el desenvolupament de la votació el president no concedirà l’ús de la paraula i cap membre corporatiu podrà entrar a la sala o abandonar la mateixa.

 

2.- La votació serà ordinària, excepte quan qualsevol grup municipal demani votació nominal i així ho acordi el Ple per majoria simple. Acabada la votació ordinària, l’alcalde o president ha de declarar l’acordat.

 

3.- La votació nominal consistirà en el requeriment de cadascun dels regidors per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra, o d’abstenció sobre cadascuna de les propostes sotmeses a votació.

 

5.- La votació secreta, és aquella que es realitza per papereta que cada membre de la Corporació  deposita en una urna o en una bossa i  només es podrà utilitzar per a l’elecció i destitució de persones.

 

6.- Tots els grups municipals i, alhora els regidors aïlladament, podran fer constar en l’acta l’explicació del sentit i les raons del seu vot.

 

Aprovació dels Assumptes

 

1.- Els Assumptes  es consideraran aprovats per majoria simple, excepte d’acord amb el què s’estableix a l’art. 47 de la Llei 7/85 i d’altra normativa pertinent.

 

2.- En cas d’empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació, i si es manté l’empat, el resoldrà el vot de qualitat del president.

 

Actes de les sessions.

 

1.- Serà funció de secretaria aixecar l’acta de cada sessió del Ple, on es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions produïdes, una referència succinta de les posicions dels grups municipals i també les altres dades a què es refereix la legislació del Règim Local. Tanmateix, caldrà fer constar a l’acta les manifestacions efectuades pels regidors o pels grups pel que fa al sentit del seu vot, i les altres que s’esmenten en aquest reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament que consti en l’acta.

 

2.- També serà responsabilitat de la secretaria la custòdia de les actes, l’emissió i la traducció al castellà o al català dels acords quan convingui, i també l’elaboració dels llibres d’actes que podran fer-se de forma mecanitzada amb el paper autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

 

3.- Les actes del Ple seran públiques amb caràcter general i s’exposaran al tauler d’anuncis de la Corporació i en tot altre mitjà que ajudi a la seva difusió.