Esteu aquí

Tinents Alcalde i Regidors-Delegats

Concepte i atribucions generals.

 

1.- És funció dels tinents d’alcalde la substitució de l’alcalde en cas de vacant, absència o malaltia d’aquest, els quals assumiran la totalitat de les seves funcions i prerrogatives, atenent en tot cas a allò que estableix l’art. 47 del ROF i RJ de les entitats locals, i seran, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

 

2.- És funció dels regidors-delegats, gestionar i prendre les decisions corresponents a l’àmbit de la seva delegació. Els regidors-delegats podran rebre totes les potestats que corresponen a l’alcalde en una matèria determinada, àdhuc la facultat d’emetre actes administratius que afectin tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de l’alcalde s’estableixen a la Llei 7/85. Aquestes resolucions s’integraran al Llibre de Decrets regulat a l’article 21.

 

Nomenament i cessament dels tinents d’alcalde.

 

1.- L’alcalde nomenarà els tinents d’alcalde que cregui adients fins a un màxim de tres, i n’establirà la prelació a l’efecte de la seva substitució. Els tinents d’alcalde hauran de ser comunicats al Ple Municipal durant la primera sessió immediatament posterior perquè se’n prengui coneixement.

 

2.- El nomenament d’un regidor com a tinent d’alcalde es requerirà perquè sigui eficaç l’acceptació. El nomenament es considerarà acceptat tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació del nomenament, el regidor no en presenta davant de l’Alcaldia la renúncia expressa.

 

3.- Es perd la condició de tinent d’alcalde per renúncia expressa, per destitució disposada per l’alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor. Els dos primers motius de cessament hauran de formular-se per escrit.

 

Atribució i renovació de les competències delegades.

 

1.- L’alcalde podrà delegar en els regidors municipals l’exercici de les atribucions pròpies que no s’esmenten com a indelegables a la Llei 7/85.

 

2.- L’acord de delegació haurà de formular-se per Decret d’Alcaldia, i contindrà l’àmbit dels assumptes que preveu la delegació, les potestats que es deleguen, i també les condicions específiques de l’exercici de la facultat delegada, si és que són diferents de les condicions generals establertes en aquest reglament.

 

3.- La delegació d’atribucions de l’Alcaldia requerirà perquè sigui eficaç, l’acceptació per part del regidor-delegat. La delegació es considerarà acceptada tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el regidor no en presenta, davant de l’Alcaldia, la renúncia expressa.

 

4.- Es perd la condició de regidor-delegat i, per tant, l’eficàcia de la delegació, pels motius següents: per renúncia expressa, per revocament disposat per l’alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor. Les dues primeres causes de cessament de la delegació hauran de formular-se per escrit.

 

5.- Tant les delegacions com els cessaments hauran de ser comunicats per l’alcalde al Ple en la primera sessió següent perquè se’n prengui coneixement.

 

Delegacions per a comeses específiques

 

1.- L’alcalde podrà fer delegacions per a comeses específiques en qualsevol regidor municipal.

 

2.- Les delegacions per a comeses específiques podran abastar l’exercici de les competències corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació restarà limitada al temps de gestió o execució del projecte.

 

3.- Tanmateix l’alcalde podrà fer delegacions de comeses específiques per a la gestió de determinats tipus d’assumptes, sense limitació temporal.

 

Responsabilitat dels regidors-delegats

 

1.- Els regidors-delegats respondran políticament davant del Ple per ells, o de forma solidària amb l’alcalde, de l’exercici de les facultats delegades.

 

2.- Els regidors-delegats hauran de comparèixer i informar de la seva gestió quan siguin requerits pel Ple o per la Junta de Portaveus.

 

Règim de l’exercici de les competències delegades

 

Àmbit d’aplicació d’aquest règim.

 

Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicades a l’exercici de les competències delegades pels òrgans de govern municipals, sempre que en l’acord o resolució de delegació no s’esmentin condicions específiques.

 

Competències i potestats delegables

 

1.- Són delegables totes les competències del Ple i de l’Alcaldia que siguin susceptibles de ser-ho de conformitat amb les previsions contingudes en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora  de les  Bases de Règim Local.

 

2.- Cap òrgan municipal no podrà, però, delegar en un tercer les competències o potestats rebudes en delegació d’un altre òrgan municipal.

 

3.- Si a la resolució o acord de delegació no s’esmenta altra cosa, s’entendrà que la delegació preveu l’exercici, per part de l’òrgan delegat, de totes les potestats, els drets i els deures referits a la matèria delegada que corresponen a l’òrgan que té reconeguda la competència originària, excepte les potestats que resten indelegables segons la Llei 7/85, esmentada anteriorment

 

Delegacions del Ple i de l’alcalde

 

1.- Les delegacions d’atribucions del Ple es prendran per acord adoptat per majoria simple.

 

2.- Les delegacions d’atribucions de l’alcalde ho seran per Decret de l’Alcaldia del qual s’informarà en el Ple següent.

 

3.- En tot cas, l’òrgan que ha rebut la delegació haurà de mantenir informat l’òrgan delegant de l’exercici de la competència delegada.

 

Durada i renovació de les delegacions

 

1.- Les competències es consideraran delegades per termini indefinit, llevat que a l’acord de delegació s’estableixi expressament una altra cosa o que la temporalitat de la delegació es derivi de la pròpia naturalesa de la competència delegada.

 

2.- L’òrgan delegat podrà compartir i recuperar, en qualsevol moment, la competència delegada: l’alcalde ho farà mitjançant un Decret comunicat al titular i notificat al Ple perquè en prengui coneixement; i el Ple mitjançant un nou acord pres per majoria simple i notificat al titular.

 

3.- En els casos de rescat de competència originària, podrà revisar les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada, en els mateixos casos i condicions establerts per a la revisió d’ofici dels actes administratius.