Esteu aquí

Ordenances Fiscals

Nom Número Ordenança
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipal
1 Descarrega l'Ordenança
Impost Sobre Béns Immobles
2 Descarrega l'Ordenança
Impost sobre Activitats Econòmiques
3 Descarrega l'Ordenança
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
4 Descarrega l'Ordenança
Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys i Naturalesa Urbana
5 Descarrega l'Ordenança
Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l'Ajuntament de l'Aldea
6 Descarrega l'Ordenança
Taxa per la Prestació dels Serveis d'Intervenció Integral de l'Administració Municipal en les Activitats i Instal·lacions
7 Descarrega l'Ordenança
Taxa per Expedició de Documents Administratius
8 Descarrega l'Ordenança
Taxa per Llicències Urbanístiques
9 Descarrega l'Ordenança
Taxa per Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Altres Residus Urbans
10 Descarrega l'Ordenança
Taxa pel Servei de Clavegueram
11 Descarrega l'Ordenança
Taxa per Prestació de Serveis en Cementiris Locals, Conducció de Cadàvers i Altres Serveis Fúnebres de Caràcter Local
12 Descarrega l'Ordenança
Taxa per la Llicència d'Autotaxi
13 Descarrega l'Ordenança
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies
14 Descarrega l'Ordenança
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres activitats anàlogues
15 Descarrega l'Ordenança
Taxa pel subministrament d'aigua
16 Descarrega l'Ordenança
Taxa pels serveis de l'emissora de ràdio municipal
17 Descarrega l'Ordenança
Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
18 Descarrega l'Ordenança
Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
19 Descarrega l'Ordenança
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
20 Descarrega l'Ordenança
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
21 Descarrega l'Ordenança
Taxa la utilització privativa o aprofitament especial dels béns immobiliaris propietat de l’Ajuntament
22 Descarrega l'Ordenança
Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
23 Descarrega l'Ordenança
Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament
24 Descarrega l'Ordenança
Taxa pel subministrament i instal·lació de plafons indicadors de la localització de comerços, indústries i empreses
25 Descarrega l'Ordenança