Esteu aquí

Anunci de la convocatòria de la sessió plenària ordinària per al proper dijous dia 19 de desembre a les 20:00 h.


ARXIUS RELACIONATS


17 desembre 2019
Alcaldia

 

A continuació es publica l'ordre del dia del ple en sessió ordinària que es celebrarà el proper dijous dia 19 de desembre:

 

1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior sessió plenària extraordinària urgent de data 15 d’octubre de 2019.

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d’aprovació del codi de conducta dels càrrecs electes de la Corporació. Núm. Exp.: 2019/1046.

3r.- Proposta d’acord sobre la verificació del text refós de la modificació puntual núm. 01/2018 de les NNSS de planejament urbanístic de L’Aldea. Núm. Exp.: 2018/282.

4t.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8: expedició de documents administratius. Núm. Exp.: 2019/1240.

5è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18: Taxa per instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. Núm. Exp.: 2019/1241.

6è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de neteja de terrenys i solars. Núm. Exp.: 2019/1243.

7è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023. Núm. Exp.: 2019/1211.

8è.- Proposta d’acord sobre nova denominació del cos d’Agents Municipals passant a ser Guàrdies Municipals. Núm. Exp. 2019/1217.

9è.- Proposta d’acord relativa a l’aprovació del Pressupost Municipal 2020 i Plantilla de Personal. Núm. Exp. 2019/1021.

10è.- Proposta d’acord sobre l’aprovació inicial de les bases que han de regular durant l’any 2020 la concessió de subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació. Núm. Exp.: 2019/1123.

11è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una moció per a la restitució de les estelades i pancartes reivindicatives presentada pel grup municipal de L’Aldea en Positiu-ERC-AM.

12è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una moció per al soterrament de les esteses aèries presentada pel grup municipal de L’Aldea en Positiu-ERC-AM.

13è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una moció en suport del model d’immersió lingüística en català presentada pel grup municipal de L’Aldea en Positiu-ERC-AM.

14è.- Proposta d’acord referent a l’aprovació d’una moció per exigir la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l’Ebre presentada pel grup municipal de Junts per L’Aldea.

15è.- Propostes d’Urgència.

PART DE CONTROL

16è.- Donar Compte de l’Actuació d’investigació 083-26102018/137 de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Núm. Exp.: 2019/310.

17è.- Donar compte del canvi de nom del grup municipal L’Aldea en Positiu-ERC-AM a denominar-se Endavant L’Aldea-ERC-AM.

18è.- Donar compte de les Decrets de l’Alcaldia des del 2019/333 al 2019/453.

19è.- Informes d’Alcaldia.

20è.- Precs i preguntes.

 

COMPARTEIX!