Esteu aquí

Anunci Ajuntament de l'Aldea


ARXIUS RELACIONATS


30 desembre 2017

El Ple de l'Ajuntament de l’Aldea, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2017, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'any 2018, així com les bases d'execució i la plantilla de personal de l’Ajuntament.

El Pressupost s'exposa al públic, d'acord amb l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, RD 2/2004, de 5 de març, per un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP de Tarragona, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions.

Durant el termini d’informació pública els interessats podran consultar l’expedient relatiu a l’aprovació del pressupost municipal 2018, a les oficines de l’Ajuntament i també estirà disponible a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (adreça: https://www.seu-e.cat/web/aldea/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs

COMPARTEIX!