Esteu aquí

Sessió plenària Ordinària 21122016

19 desembre 2016

 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CORRESPONENT AL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016.

 Dimecres dia 21 de desembre a les 21:00 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de les sessions anteriors (sessió 14 de setembre de 2016, de 7 de novembre de 2016 i de 18 de novembre de 2016).

PART RESOLUTIVA

2n.- Aprovació del Pressupost Municipal i Plantilla de Personal 2017.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2016 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea.

4t.- Proposta d’acord sobre ratificació de l’acord inicial de dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.

5è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de les bases que han de regular la concessió d’ajudes municipals per al finançament de despeses d’ensenyament.

6è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança local reguladora dels residus municipals i neteja viària de l’Ajuntament de l’Aldea.

7è.- Proposta d’acord sobre modificació del règim de dedicacions dels càrrecs electes de l’Ajuntament

8è.- Proposta d’acord sobre aprovació del Pla d’Igualtat de l’Aldea, per al període 2017-2019.

9è.- Aprovació de la disposició de creació i modificació de fitxers de caràcter personal.

10è.- Aprovació de l’acord de condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament de L’Aldea.

PART DE CONTROL

11è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia (des del 255/16 fina al 360/16).

12è.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de competències delegades pel Ple.

13è.- Informes d’Alcaldia.

14è.- Proposicions Urgents.

15è.- Precs i Preguntes.

 

 

 

COMPARTEIX!