Esteu aquí

Bases que regularan el concurs de carrosses pel carnestoltes de 2018.


ARXIUS RELACIONATS


15 novembre 2017

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de L'Aldea celebrada en data 25 d'octubre de 2017, va aprovar les bases que regularan el concurs de carrosses de Carnestoltes 2018.

Des de la regidoria de cultura es vol premiar la feina, dedicació i col·laboració al Carnestoltes 2018 i per això s’elaboren les presents bases.

A continuació s'insereixen les bases del concurs, les quals estaran publicades permanentment a l'apartat poble de la web de l'Ajuntament.

BASES

1.- Definició.-

COMPARSA.-

Es considera comparsa un grup mínim de 5 persones disfressades.

CARROSSA.-

Es considera carrossa qualsevol vehicle que sigui remolcat per un altre, que no disposi de motor, que vagi equipat amb música i que estigui engalanat.

2.- Requisits.-

Les carrosses hauran d’anar equipades amb música i han d’estar engalanades.

La coreografia serà com a màxim d’un minut davant els membres del jurat.

3.- Premis.-

Les carrosses participants inscrites a les oficines de l’Ajuntament fins el dijous abans de la celebració de la festa de Carnestoltes 2018, tindran una bonificació de 100 euros en vals de descompte per a bescanviar al comerç del poble.

Les comparses participants inscrites a les oficines de l’Ajuntament fins el dijous abans de la celebració de la festa de Carnestoltes 2018, tindran una bonificació de 50 euros en vals de descompte per a bescanviar al comerç del poble.

Les carrosses guanyadores tindran el següents premis:

1er premi: 250,00 euros en vals de descompte.

2on premi: 200,00 euros en vals de descompte.

3r premi: 150,00 euros en vals de descompte.

4t premi : 120,00 euros en vals de descompte

5e premi: 100,00 euros en vals de descompte

Les comparses guanyadores tindran els següents premis:

1er premi: 150,00 euros en vals de descompte.

2on premi: 100,00 euros en vals de descompte.

3r premi: 100,00 euros en vals de descompte.

Els individuals tindran els següents premis:

1er premi: 100,00 euros en vals de descompte.

2on premi: 80,00 euros en vals de descompte.

3r premi: 50,00 euros en vals de descompte.

Premi infantil: 1 pastís de llaminadures.

4.- Jurat.-

1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria de cultura, i estarà constituït de la següent forma:

  • President:

El Regidor de Cultura, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President.

  • Vocals:

3 membres de la comissió de cultura.

  • Secretari:

Actuarà com a secretari un funcionari municipal.

2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop vistes les carrosses a l’objecte d’emetre el seu veredicte.

3.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Els concursants, solament pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquell. 

4.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar.

5.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació als guanyadors del Concurs.

5.- Publicitat.-

1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran en la web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, en el Tauler d’Edictes d’aquesta Corporació Municipal i mitjans d’informació de l’Ajuntament de L’Aldea. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC.

2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament en la web www.laldea.cat i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de l’Aldea.

Normes Finals.-

1.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per tots els concursants de les presents bases, motiu pel qual no podran impugnar-les un cop formalitzada la presentació.

2.- Els òrgans competents, en cada cas, restaran facultats per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot lo no previst en aquestes Bases.

3.- La vigència de les presents bases es considera indefinida fins que per part de la Junta de Govern Local no s’acordi la seva  revisió o derogació.

COMPARTEIX!