Esteu aquí

Sessió Plenària extraordinària corresponent al dia 27 de juny de 2019

26 juny 2019

Sessió plenària extraordinària que s’haurà de dur a terme el vinent dijous dia 27 de juny de 2019 a les 20:30 hores en primera convocatòria, sessió que es desenvoluparà d’acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora de la Sra. Natividad Bernal Bermudez i de la Sra. Juana Guerrero Roca.

2.- Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la Corporació de data 15 de juny de 2019.

PART RESOLUTIVA

3.- Proposta d’aprovació del règim de sessions ordinàries del Ple Corporatiu.

4.- Proposta d’acord sobre creació de la Junta de Govern Local.

5.- Proposta d’acord sobre delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

6.- Proposta d’acord sobre constitució de la Comissió Especial de Comptes.

7.- Proposta d’acord sobre la creació de la Comissió de Coordinació.

8.- Proposta d’acord sobre la creació de la Comissió de Seguiment.

9.- Proposta d’acord sobre la designació de representants de l’Ajuntament a organismes públics i altres supraterritorials.

10.- Proposta d’acord sobre determinació del règim de dedicacions, retribucions i assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament.

RETRE COMPTE

11.- Donar compte de les següents resolucions de l’Alcaldia:

- Decret 2019/216: Sobre composició de la Junta de Govern Local i

delegacions de l’Alcaldia.

- Decret 2019/217: Sobre designació de Tinents d’Alcaldia.

Decret 2019/218: Sobre delegació de competències de l’Alcaldia als Regidors.

12.- Donar compte de la constitució dels grups municipals de l’Ajuntament i els seus portaveus.”

COMPARTEIX!