Esteu aquí

Sessió de constitució de la Corporació i elecció de l'Alcalde de l'Ajuntament de L'Aldea 15062019

15 juny 2019

 

 

Dissabte dia 15 de juny, a les 18:00 h. a la Sala de Plens, es celebrarà el Ple de Constitució amb el següent ordre del dia:
 
1r.- Constitució de la mesa d’edat d’acord amb els articles 37.2 del ROF i 195 de la Llei electoral.
2n.- Comprovació de credencials dels senyors/es regidors/es electes.
3r.- Promesa o jurament dels senyors/es regidors/es i declaració de constitució de la Corporació.
4t.- Elecció de l’alcalde en la forma que s’assenyala a l’article 196  de la Llei electoral.
5è.- Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
6è.- Donar compte per part de secretaria-intervenció de les existències dels valors dipositats, així com llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
7è.- Acte de cloenda de la sessió.

COMPARTEIX!