Esteu aquí

Convocatòria de la sessió plenària ordinària corresponent al dia 22 de març de 2018 a les 20:30 hores


ARXIUS RELACIONATS


19 març 2018

Anunci de la convocatòria de la sessió plenària ordinària corresponent al dia 22 de març de 2018 a les 20:30 hores que es desenvoluparà d'acord amb el següent: 

 

ORDRE DEL DIA

1r.- Aprovació de l’acta de sessió anterior de data 29 de desembre de 2017 i 24 de gener de 2018.

 

PART RESOLUTIVA

2n.- Proposta d'acord sobre l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les bases per a l'atorgament d'ajudes econòmiques a la gent gran per al pagament de la taxa d'escombraries 2018. Exp. 2018/283.

3r.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de les bases que han de regular durant l’any 2018 la concessió d’ajudes municipals en el marc del “PL’A MET 6”. Exp. 2018/284.

4t- Proposta d’acord referent a l’aprovació de valoració individualitzada dels béns immobles objecte del procediment d’expropiació forçosa incoat per a l’adquisició dels terrenys ocupats antigament per l’anterior traçat de la via fèrria en el seu pas pel terme municipal de l’Aldea de la Línia València-Tarragona. Subjecte expropiat: ADIF. Exp. 2017/835.

5è.- Proposta d’acord sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1/2018 de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea. Exp. 2018/282.

6è.- Proposta d’acord sobre provació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U., regulador del fons de solidaritat per a persones usuàries en situació econòmica precària. Exp. 2018/285.

7è.- Proposta d’acord sobre aprovació del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de l’Aldea i SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U. Exp. 2018/286.

8è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes Majors 2018. Exp. 2018/210.

9è.- Proposta d’acord sobre aprovació dels dies de bous i programa d’espectacles taurins en motiu de les Festes de l’Ermita de 2018. Exp. 2018/98.

10è.- Aprovació, si s'escau, de l'adhesió de L’Ajuntament de l’Aldea al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE). Exp. 2018/288.

11è.- Propostes d’Urgència.

 

PART DE CONTROL

12è.- Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini (2019-2021)

13è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del núm. 2017/510 al 2018/100.

14è.- Donar compte d’acords adoptats per la Junta de Govern Local.

15è.- Informes d’Alcaldia.

16è.- Precs i Preguntes.

COMPARTEIX!