Esteu aquí

XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea


ARXIUS RELACIONATS


19 febrer 2020
Acció cultural

El dia 21 d’Abril de 1983 l’Aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i, amb aquest concurs volem que es recordi també, com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d’expressió per totes aquelles persones amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres.
Pilar Centelles regidora d’Acció Cultural : “Enguany dins del XIV Concurs Literari i Artístic 21 d’Abril de l’Aldea, hem introduït alguns canvis, amb l’ àmbit de fotografia , hem posat com a tema del concurs , els masos i masies del terme municipal del poble  per poder ser fotografiats, i  on veurem plasmada la creativitat dels fotògrafs amb tots els detalls que ens deixen els masos aldeans. També hem introduït una facilitat  per la gent jove, pels menors de 29 anys, i residents a les Terres de l’Ebre, perquè puguin enviar el seus treballs fotogràfics, via correu electrònic , i no hagin d’imprimir les imatges que entrin a concurs. Un altra de els novetats, en l’apartat de pintura general ,hem augmentat la dotació del primer premi, que passa a ser de 350 €.Us animem a participar-hi”.

Us adjuntem  les bases del concurs amb les 4 modalitats on podreu participar.

PINTURA (3 modalitats) CATEGORIA JOVE: reservat exclusivament a nois i noies entre els 9 i els 14 anys residents a l’Aldea. Mides: de 45cm*33cm Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures Dotació: 1r premi: lot de pintura i diploma. Hi haurà un obsequi per a tots els participants. CATEGORIA GENERAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta. Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure Dotació: 1 premi de 350 euros. CATEGORIA LOCAL: s’admetran obres muntades sobre bastidor o suport sòlid i emmarcada amb la motllura senzilla o llistó de fusta. Mides: les dimensions no hauran de ser menys de 15 fig ni major de 2m*2m. S’acompanyarà d’una fotografia de cada obra presentada de 13*18 cm. Juntament amb sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra i la memòria del procés creatiu, hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Tema: “lliure” Tècnica: tècniques i procediments lliures lliure. Dotació: 1 premi de 250 euros.

Treballs sobre Història, cultura i tradició de L’Aldea, recerca local. Treballs sobre Història, Cultura i Tradició ja siguin assaigs i/o articles d’opinió sobre qualsevol esdeveniment (recent o del passat) de la història, la cultura i les tradicions del nostre poble. El nostre objectiu és, crear un recull d’escrits que ens parlin sobre la història, la cultura i la tradició del nostre poble. En el treball han de constar les fonts emprades. Extensió: L’assaig i/o article d’opinió tindrà una extensió de 4 a 6 fulles escrites per una sola cara. El treball estarà redactat en llengua catalana. Presentació: Les obres dels participants hauran de ser originals i podran ser en blanc i negre o en color. Es farà entrega de l’obra en un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra. Dins del sobre hi hauran d’anar les referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica). Dotació: 1 premi de 200 euros.
Narrativa. Tema: lliure. Extensió: El treball tindrà una extensió de 5 a 10 fulles escrites per una sola cara i estarà redactat en llengua catalana. L’estil de lletra haurà de ser Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5 cm, marge de 2,5 cm. Presentació presencial: Dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi figurarà el títol de l’obra, hi hauran d’anar referències que permetin identificar l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica). Presentació telemàtica: Les persones que presentin el seu treball telemàticament ho hauran d’adjuntar dos documents amb format PDF de la següent manera: 1r. Document PDF: Haurà d’incorporar el text del treball amb nom d’arxiu: “nom de l’obra.pdf”. 2n.- Document PDF: Haurà d’incorporar les dades de l’autoria (nom i cognoms, fotocòpia del DNI, adreça, codi postal, localitat, telèfon i adreça electrònica) amb el títol de l’obra: “plicanomobra.pdf”. Dotació: 1r premi de 200 euros.
Fotografia Tema: Les fotografies hauran de ser sobre masies ubicades al terme municipal de L’Aldea.
Presentació presencial: Les fotografies tindran un format mínim de 20x30 cm i un màxim de 40x50, hauran d’estar muntades sobre un format rígid de color negre (cartolina, cartró ploma. etc.). Els participants es responsabilitzaran de ser l’únic autor i de que no existeixin drets a tercers. Tindrà que figurar al darrera el títol de l’obra, el nom i cognoms de l’autoria, un correu electrònic i un número de telèfon. Presentació telemàtica: El jovent fins a 29 anys, residents a les Terres de l’Ebre, pot presentar les fotografies telemàticament amb una resolució d’entre 200ppp i 300ppp, fent constar les dimensions d’acord amb el format del concurs (mínim de 20x30 cm màxim 40x50). Limitacions tècniques: les fotografies només podran presentar lleugeres correccions de color i lluminositat, no seran admesos fotomuntatges, ni collages, ni fotografies tipus HDR. Dotació: 1r premi de 200 euros.

Bases Generals Les quatre modalitats es regiran per les següents bases generals: -Termini: el termini d’admissió de les obres finalitzarà el 3 d’abril de 2020. Les obres es podran presentar en horari de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Aldea. Finalitzat el període de presentació, l’Alcalde-President i, en el seu nom, la Regidora d’Acció Cultural d’aquest Excm. Ajuntament, dictarà resolució, declarant aprovada la llista dels treballs presentats a Concurs dintre del termini fixat en aquesta base. -Els premis no seran divisibles. -Cada autor/a podrà presentar un màxim de tres obres. -Amb les obres rebudes es farà una selecció i moltes seran exposades per l’Ajuntament de l’Aldea, en un espai habilitat. -L’Ajuntament de l’Aldea tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres, però no es farà responsable de les pròpies pèrdues o desperfectes que es puguin produir durant el trasllat de les obres i declina tota responsabilitat derivades d’accident o fortuït o força major. -Les obres premiades passaran a formar part de l’Ajuntament de l’Aldea o de l’entitat que patrocini el premi reservant-se el dret de la reproducció d’aquestes. - Les persones guardonades que no assisteixin a l’acte del lliurament dels premis, s’interpretà com una renúncia al premi corresponent. Tot i així, l’autoria pot autoritzar a una persona a recollir-lo en el seu nom i representació, aportat una autorització expressa al jurat per escrit. -Les obres, exposades i les no exposades, que s’escaigui, es podran retirar al mateix Ajuntament de l’Aldea a partir de la cloenda de l’exposició.
Jurat: 1.- La selecció i concessió dels premis del Concurs, es realitzarà a proposta d’un jurat nomenat per resolució municipal de l’Alcaldia-Presidència, i en el seu nom de la Regidoria d’Acció Cultural, i estarà constituït de la següent forma i d’acord amb l’article 41 punt 2de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: - Presidència: La Regidora d’Acció Cultural, per delegació de l’Il·lm. Sr. Alcalde-President. - Vocals: Tres membres amb el graduat d’arts aplicades i murals. Dos membres de la comissió de cultura. - Secretari/a: Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a municipal. 2.- El Jurat es constituirà i reunirà un cop que es faci pública la llista dels treballs presentats, a l’objecte d’emetre el seu veredicte. 3.- El Jurat podrà declarar desert un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixen els mèrits suficients per a ser premiats. 4.- Les decisions del Jurat seran en tot cas inapel·lables. Les persones concursants, solament pel fet de participar, renuncien expressament a l’exercici de tot tipus de reclamacions contra les resolucions d’aquest. 5.- El Jurat elevarà a l’òrgan municipal competent la proposta dels premis que correspongui atorgar. 6.- La decisió del Jurat es farà pública, juntament amb els noms de les persones que el composin, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, sense perjudici de la corresponent notificació a les persones guanyadores del Concurs. En la mateixa publicació s’indicarà la data de l’entrega dels premis. Publicitat. 1.- La convocatòria i les seves bases es publicaran al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal. La convocatòria s’anunciarà també en el Butlletí Oficial de la Província i se’n farà una referència en el DOGC. 2.- Els successius anuncis relatius al concurs es publicaran únicament al web de l’Ajuntament de L’Aldea www.laldea.cat, a la seu electrònica d’aquesta Corporació Municipal i en els mitjans d’informació municipal.
 

Nota de Premsa

www.laldea.cat/sites/default/files/NP2020/NP1169.pdf

Bases
https://bit.ly/326LBI0

Cartell

https://bit.ly/2SG2l60

 

 

 

COMPARTEIX!