Esteu aquí

Any 2017

Ingressos 2017

Pressupostat

Cap. 1. Impostos directes
2.220.000,00 €
Cap. 2. Impostos indirectes
45.000,00 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
484.050,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.057.099,00 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
10.501,00 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
148.200,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
250.000,00 €
TOTAL INGRESSOS
4.214.850,00 €

Executat

Cap. 1. Impostos directes
2.004.575,36 €
Cap. 2. Impostos indirectes
72.758,37 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
492.088,69 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.171.450,52 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
12.128,73 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
99.541,06 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
3.852.542,73 €

Despeses 2017

Pressupostat

Cap. 1. Despeses de personal
1.131.019,17 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.524.574,11 €
Cap. 3. Despeses financeres
12.500,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
492.615,00 €
Cap. 5. Fons de contingència
20.000,00 €
Cap. 6. Inversions reals
921.680,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
2.000,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
4.104.388,28 €

Executat

Cap. 1. Despeses de personal
1.060.169,39 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.427.846,52 €
Cap. 3. Despeses financeres
11.027,31 €
Cap. 4. Transferències corrents
412.128,81 €
Cap. 5. Fons de contingència
0,00 €
Cap. 6. Inversions reals
1.106.381,19 €
Cap. 7. Transferències de capital
0,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
4.017.553,22 €

Dins del Pla d'Actuació Municipal es van començar a executar propostes relatives als serveis que es poden consultar al document de retiment de comptes. En aquest exercici 2017 és van realitzar un seguit d'obres les quals no estaven incloses al Pla d'Actuació Municipal. A continuació és relacionen alguna de les obres i serveis executats aquest 2017 tot i no haver estat proposades al Pla que el grup municipal d'ERC tenia previst executar durant la legislatura 2015-2019: Instal·lació de tanques protectores a les voreres de la Plaça dels Països Catalans i enfront de la rotonda de la ctra. de Tortosa, signatura del conveni amb la família Tallada per cessió de terrenys per realitzar la Festa de la Plantada, creació de l'acte dels "correbars", pantalles informatives de velocitat, adquisició de l'escombradora per a la Brigada Municipal, l'ampliació de nínxols al cementiri municipal i la creació de la nova pàgina web de l'Ajuntament de L'Aldea.

Tanatori
Tanatori
tanca protectora Plaça Països Catalans
tanca protectora Plaça Països Catalans
pantalles de velocitat
pantalles de velocitat