Esteu aquí

Any 2015

Ingressos 2015

Pressupostat

Cap. 1. Impostos directes
1.955.061,00 €
Cap. 2. Impostos indirectes
44.204,00 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
592.251,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.092.164,94 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
14.055,00 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
67.080,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
3.764.815,94 €

Executat

Cap. 1. Impostos directes
2.055.399,87 €
Cap. 2. Impostos indirectes
34.187,36 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
462.539,76 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.153.106,25 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
10.063,21 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
175.640,06 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
3.890.936,51 €

Despeses 2015

Pressupostat

Cap. 1. Despeses de personal
1.085.439,49 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.355.184,77 €
Cap. 3. Despeses financeres
3.475,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
539.250,00 €
Cap. 5. Fons de contingència
17.743,93 €
Cap. 6. Inversions reals
563.436,74 €
Cap. 7. Transferències de capital
2.000,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
3.566.529,93 €

Executat

Cap. 1. Despeses de personal
993.234,32 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.626.832,72 €
Cap. 3. Despeses financeres
1.532,03 €
Cap. 4. Transferències corrents
425.637,86 €
Cap. 5. Fons de contingència
0,00 €
Cap. 6. Inversions reals
536.636,52 €
Cap. 7. Transferències de capital
309,88 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
3.584.183,33 €

Dins del Pla d'Actuació Municipal es van començar a executar propostes relatives als serveis que es poden consultar al document de retiment de comptes. En aquest exercici 2015 és van realitzar un seguit d'obres les quals no estaven incloses al Pla d'Actuació Municipal. A continuació és relacionen alguna de les obres i serveis executats aquest 2015 tot i no haver estat proposades al Pla que el grup municipal d'ERC tenia previst executar durant la legislatura 2015-2019: Obres d'arranjament de la Torre de la Candela, instal·lació de grades al Pavelló d'Esports de L'Aldea, la construcció del camp de Bitlles, l'adquisició d'un vehicle multifunció per a la Brigada Municipal, una cadira per a persones amb discapacitat a la piscina municipal i la creació de la Ruta de Tapes de L'Aldea.

 

 

Àrea lleure Torre de la Candela
Àrea lleure Torre de la Candela
Pantalles informatives
Pantalles informatives
Carril bici CEIP 21 d'abril
Carril bici CEIP 21 d'abril
Pista de bitlles
Pista de bitlles