Esteu aquí

Comissions Informatives Permanents o Especials

1.- Al marge de la Comissió Informativa Especial de Comptes, el Ple de conformitat amb el previst a l’art. 20.1.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en els arts 123 a 126  RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals. podrà crear comissions informatives de caràcter permanent o bé  per a temes específics, de caràcter temporal, l’objecte de les quals serà el  d’emetre el corresponent dictamen sobre assumptes que hagin de sotmetre’s al Ple o a la Junta de Govern Local, quan aquest darrer òrgan hagi de conèixer d’un assumpte per delegació del Ple