Esteu aquí

Comissió de Seguiment

Objecte de la Comissió de Seguiment

 

1.- La Comissió de Seguiment és un òrgan municipal de caràcter deliberant que té les funcions següents:

 

 • Informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes que hagin de ser resolts per aquest òrgan.
 • Informar dels projectes de les Regidories-Delegades.
 • Informar d’assumptes municipals quina resolució correspon a altres òrgans diferents del Ple.

 

2.- Això no obstant, el Ple podrà debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat informats per la Comissió de Seguiment.

 

3.- L’objecte final d’aquesta comissió és la de informar i propiciar l’apropament i afavorir la síntesi de les postures dels diversos grups municipals de l’Ajuntament.

 

Composició i funcionament.

 

1.- La Comissió de Seguiment es composarà per tots els membres de la Corporació. Serà presidida per l’Alcalde, que n’és membre nat.

 

2.- El règim de sessions operatiu amb caràcter ordinari serà de periodicitat vinculada a la celebració del Ple corporatiu corresponent, convocant-se 8 dies abans de la data fixada per a la sessió plenària.  Així mateix, es reunirà quan la convoqui l’alcalde en la periodicitat d’un cop al mes, que n’és el president, o el vicepresident delegat, si s’escau.

 

Membre de la Comissió de Seguiment

 

JUNTS PER L'ALDEA.

 1. Xavier Royo Franch
 2. Irene Negre Estorach
 3. Josep Franch Pellisé
 4. José Caballé Estorach
 5. Berta Royo Cervera
 6. Carlos Gilabert Mangrané

 

L'Aldea en Positiu - ERC -AM

 1. Simón Falcó i Moreso
 2. Antoni Gilabert i Rodríguez
 3. Albert Borràs i Tafalla
 4. Elisabet Fabuel Quesada
 5. Joaquim Cugat Paulino

 

Competències.

 

1.- La Comissió  de Seguiment podrà emetre  recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a president. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la comissió tenen el dret de proposta.

 

2.- La Comissió de Seguiment  nomenarà un secretari d’entre els seus membres o d’entre els treballadors municipals, que aixecaran les actes de la comissió.

 

3.- A les sessions d’aquesta Comissió tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la comissió.