Esteu aquí

Gestió de queixes, suggeriments i sol·licituds d'accés a la informació presentats

SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Títol Àrea Data de Registre Estat
Sol·licitud còpia informe emès pel Cap de la Guàrdia Municipal sobre robatori Alcaldia 04-02-2022 Finalitzat
Sol·licitud informació sobre activitat del municipi Secretaria 24-01-2022 Finalitzat
Sol·licitud informació de la finca ubicada al C/Alomà, 38 Urbanisme 04-03-2022 Finalitzat
Consulata sobre climatització Alcaldia 04-03-2022 Finalitzat
Sol·licita còpia de l'examen de coneixements de llengua catalana nivell C1 Secretaria 02-03-2022 Finalitzat
Sol·licitud còpia de l'expedient complert 2021/524 Secretaria 14-04-2022 Finalitzat
Sol·licitud de reparació de la plaça de l’Estació i el parc infantil de la Plaça del Països Catalans Alcaldia 24-03-2022 Finalitzat
Sol·liciten informe de Fomento on s'indica la mala execució de les obres de l'enderroc del pont. Urbanisme 28-03-2022 Finalitzat
Sol·licitud de documentació adjunta a llicència d' obres Urbanisme 25-04-2022 Finalitzat
Sol·licita examen corregit del dia 3 de març Secretaria 15-03-2022 Finalitzat
relació de contractes menors de l’any 2021, amb indicació de l’import, l’adjudicatari i l’objecte. Secretaria 03-05-2022 Finalitzat
còpia del cas pràctic i del solucionari o criteris de valoració Secretaria 03-05-2022 Finalitzat
analítiques d’aigua de la xarxa d’abastiment de l’any 2019, 2020, 2021 i 2022 del CAP de l'Aldea Secretaria 05-05-2022 Finalitzat
còpia de la fase de l'oposició d'auxiliar de Biblioteca Secretaria 11-07-2022 Finalitzat
Sol·licitud informació sobre terrasses Alcaldia 18-05-2022 Finalitzat
Sol·licitud resposta preguntes formulades al plenari de data 16 de juny de 2022 Alcaldia 11-08-2022 Finalitzat
Informe de Fomento referent a la sessió plenària celebrada el dia 17 de març de 2022 Alcaldia 30-06-2022 Finalitzat
Sol·licitud ordenança fiscal de l'Impost de circulació de vehicles Secretaria 22-08-2022 Finalitzat
Sol·licitud expedient de l'enderroc de les granges del Trinquet. Urbanisme 04-07-2022 Finalitzat
Sol·licitud de la còpia de la llicència d'obres de les plaques solars i llicència d'obertura d'activitat, de L'Agricola Catalana de L'Aldea S.L Urbanisme 13-09-2022 Finalitzat
Sol·licitud informes favorables a la instal·lació de terrasses Alcaldia 30-08-2022 Finalitzat
Sol·licitud informació sobre contenció aigua Passeig de la Via Urbanisme 06-09-2022
Sol·licitud remuneració dels càrrecs electes Secretaria 05-09-2022 Finalitzat
Sol·licitud acords adjudicació de l'assessoria comptable Secretaria 02-11-2022 Finalitzat
Sol·licitud d'informació sobre revisions ITV de vehicles agrícoles Alcaldia 15-11-2022 Finalitzat
Sol·licitud còpia de mapa acústic Urbanisme 20-01-2022 Finalitzat
còpia del conveni que es va signar amb la S.C.R.U.A. amb motiu de la cessió del local Secretaria 19-01-2022 Finalitzat
QUEIXES, SUGGERIMENTS I PROPOSTES
Títol Àrea Data de Registre Estat
Sol·licita informació sobre la modificació de l’Ordenança municipal de circulació Secretaria 07-04-2022 Finalitzat
Queixa instal·lació senyals de prohibit aparcar a la Raval de Sant Ramon Urbanisme 01-02-2022 Finalitzat
Pintar pas de vianants a l'Av. Catalunya Urbanisme 17-05-2022 Finalitzat
Queixa soroll activitat Alcaldia 18-05-2022 Finalitzat
Queixa plaga paneroles Alcaldia 27-06-2022 Finalitzat
Petició tractament escarabats Alcaldia 23-08-2022 Finalitzat
Petició reparar la línea d'internet i la regleta del cablejat Urbanisme 29-08-2022 Finalitzat
Queixa visibilitat sortida del camí de DAPSA Urbanisme 10-10-2022 Finalitzat