Esteu aquí

Carta de Serveis Ràdio Municipal

Antena Aldaia és una ràdio de titularitat municipal que es va crear per respondre a la necessitat, de dotar L’Aldea, d’un mitjà que fomenti la participació ciutadana i la cohesió social del municipi, doni a conèixer l’activitat municipal i faciliti l’accés de la ciutadania als serveis.

1.- Identificació

Nom del Servei                                  Antena Aldaia

Adscripció dins de l’organigrama:     Regidoria de Mitjans de Comunicació

Adreça            :                                  Ajuntament de L’Aldea

                                                           Av. Catalunya, s/n

                                                           43896 L’Aldea

Web:                                                  www.antenaaldaia.com

Adreça electrònica:                           info@antenaaldaia.com

Horari:                                                De dilluns a divendres de 9 h. a 13 h.

Telèfon:                                              977 45 04 66

Xarxes socials:                                  Pàgina de Facebook: Antena Aldaia

                                                           Twitter: @AntenaAldaia

2.- Missió principal. 

La missió principal del servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea és oferir a la comunitat local conformada pels ciutadans i ciutadanes de L’Aldea un conjunt de continguts radiofònics orientats a la satisfacció de les seves necessitats democràtiques, socials, educatives, cíviques, culturals, esportives i de tot tipus, garantint de manera particular l’accés a una informació veraç, objectiva, plural i equilibrada i a una oferta d’entreteniment de qualitat.

A aquest efecte, s’han d’emprar tots els llenguatges, els formats i els gèneres propis de la comunicació audiovisual que siguin més adequats en cada cas.

3.- Missions específiques.

El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea ha de complir les missions de servei públic de l’article 26.3 de l’esmentada Llei 22/2005 en la seva adaptació als interessos de la comunitat local conformada pels ciutadans i ciutadanes de L’Aldea i la seva àrea de cobertura.

De manera específica es garantirà el compliment de les missions de servei públic següents:

a) La promoció de la ciutat de L’Aldea, posant especial èmfasi en les informacions locals que no apareixen detallades als altres mitjans generalistes.

b) L’impuls del coneixement i el respecte dels valors i principis que informen la Constitució espanyola, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el dret comunitari i els tractats internacionals, així com dels drets i llibertats que s’hi reconeixen i garanteixen.

c) El respecte i la defensa de la llibertat d’expressió.

d) El rigor, la veracitat i la imparcialitat de les informacions.

e) La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la cultura catalanes.

f) La promoció de l’esperit vertebrador de la ciutat i els projectes comunitaris.

g) El foment de l’interès col·lectiu per a la gestió municipal, amb respecte pel pluralisme polític, cultural, lingüístic, religiós i social

h) El subministrament de continguts i serveis audiovisuals dirigits als sectors més amplis i diversos de l'audiència, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables, tot promovent el coneixement, la influència i el prestigi del servei públic.

i) El reforçament dels continguts de proximitat i el foment de la participació de la ciutadania i de les entitats, associacions, clubs i institucions locals en l’elaboració i subministrament de continguts.

j) El compromís, en les situacions d’emergència contemplades en la legislació sobre protecció civil, de col·laborar amb les autoritats competents respecte a la divulgació d’informacions dirigides a la població i relacionades amb les esmentades situacions, indicant en tots els casos l’autoritat que genera el comunicat.

k) La garantia de la màxima continuïtat en la prestació del servei i plena cobertura del conjunt de la localitat de L’Aldea.

l) La definició, l'aplicació i l'impuls d'un model de comunicació basat en la qualitat, la diversitat en l'oferta, el foment de la innovació, el respecte dels drets dels consumidors i l'exigència ètica i professional.

m) La difusió de les iniciatives empresarials i econòmiques de L’Aldea i del Baix Ebre.

Les missions de servei públic respectaran i fomentaran els següents principis:

1. El respecte als principis d’igualtat i de no discriminació per raó de naixement, d’ètnia, de sexe o de qualsevol circumstància personal o social, així com una actitud decidida amb la denúncia del racisme i la xenofòbia.

2. La promoció dels drets civils i de la igualtat entre homes i dones.

3. El respecte i l’especial atenció a la infància i a la joventut.

4. El foment de la protecció del medi ambient, de la sostenibilitat ecològica i del consum responsable.

5. El foment de la cultura de la pau i de la no violència, afavorint tot allò que contribueixi a fomentar la convivència.

6. El reforç de la identitat territorial local i nacional com un procés integrador, en evolució constant i sensible a la diversitat.

4.- Publicitat

L’Ajuntament de L’Aldea disposa d’una ordenança fiscal que regula la prestació del servei d’emissió de falques publicitàries.

L’ordenança fiscal la podreu descarregar a l’enllaç següent: Ordenança fiscal núm. 17.

5.- Formulació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments.

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

  • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de l’e-Tram a l’apartat de queixes i suggeriment de la web www.laldea.cat/ajuntament.
  • Formulant la queixa, suggeriment, consulta o agraïment presencialment a les oficines de l’Ajuntament de 9 h. a 14 h.
  • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte especificades al punt 1.

6.- Compromisos

  • El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es prestarà amb ple respecte i subjecció als principis generals de la comunicació audiovisual establerts al Capítol II del Títol I de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
  • Aquests principis generals de llibertat de comunicació audiovisual, de llibertat d’elecció dels serveis audiovisuals, de pluralisme en la comunicació audiovisual, de veracitat informativa, de respecte i protecció dels drets fonamentals, de protecció de la infància i de la joventut, de respecte a la propietat intel·lectual, de respecte al dret de rectificació, de respecte dels drets de la ciutadania d’adreçar-se al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per demanar el compliment dels principis generals i obligacions que regulen la comunicació audiovisual, de respecte de la unitat de l’espai audiovisual i de l’accés universal a la informació, de formació en comunicació audiovisual, de llibertat de difusió i recepció, d’integració normativa europea i internacional i de neutralitat tecnològica, han de regir també la interpretació i aplicació del present Reglament, i, en particular, de la regulació relativa a les missions del servei públic de ràdio d’àmbit local.
  • El servei públic de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea es prestarà també d’acord amb la pluralitat i transparència, així com la participació dels grups municipals i dels regidors i regidores als mitjans de comunicació local de titularitat pública.

7.- Normativa específica del servei.

  • Reglament regulador del servei de ràdio de l’Ajuntament de L’Aldea.
  • Ordenança fiscal número 17: Taxa pels serveis de l’emissora municipal.
  • Reglament regulador de la participació dels regidors/ores i dels grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals