Esteu aquí

Carta de Serveis Casal Joves

El Casal de Joves, com a local públic, constitueix un marc físic per a la realització de les activitats lúdiques, culturals i formatives relacionades específicament amb la temàtica juvenil.

És un element de dinamització sociocultural orientat a la intervenció en el procés educatiu del jove, amb l’objectiu de promoure el civisme i la col·laboració amb el teixit associatiu, facilitant espais dotats d’infraestructures i recursos per a la participació i l’intercanvi entre les persones i els col·lectius. A més a més, promourà els valors democràtics, la tolerància i la solidaritat, així com la prevenció de les conductes “no desitjades”.

1.- Identificació

Nom del Servei                                  Casal de Joves de L’Aldea

Adscripció dins de l’organigrama:     Regidoria de Joventut

Adreça            :                                  Av. Francesc Robert Graupera, s/n

                                                           43896 L’Aldea

Web:                                                  casaljovesaldea.blogspot.com

Adreça electrònica:                           casaljovesaldea@gmail.com

Horari:                                                De dilluns a dissabte de 17 h. a 21 h.

Telèfon:                                              977 45 19 61

Xarxes socials:                                  Pàgina de Facebook: Casal Jove L’Aldea                                                        

2.- Usuaris i disposicions

La utilització d’aquestes instal·lacions està destinada bàsicament per a activitats de joves de edats compreses entre els 14 i 29 anys, o per les activitats que tinguin una estreta relació amb el món juvenil.

Qualsevol persona, associació, col·lectiu o institució de l’Aldea podrà fer ús de les instal·lacions utilitzables del Casal de Joves sempre i quan compleixi la present normativa.

La prioritat en l’accés i utilització dels espais comuns i d’ús públic del Casal de Joves (espai central, sala polivalent, sales de reunions, Punt d’Informació Juvenil, etc) es determinarà per ordre d’entrada a les instal·lacions i fins a arribar a l’aforament màxim permès.

Pel que fa a la utilització de les sales de reunions es requerirà una petició escrita amb indicació del dia, hora i durada així com de l’activitat a realitzar.

La prioritat per a la utilització d’aquest espai serà per ordre d’entrada de sol·licituds excepte els casos excepcionals que valori l’equip de professionals de l’àrea de joventut.

La seva utilització quedarà limitada a activitats juvenils i/o d’interès social i en cap cas podrà tenir finalitats comercials.

Està previst que dins el Casal de joves hi hagi el Punt d’Informació Juvenil amb totes les seves dependències.

3.- Normes de funcionament del casal de joves

-  Respectar la dignitat individual dels companys i les companyes.

-  Quan el Casal organitzi activitats que hagin de realitzar-se fora de l’equipament del Casal de joves, les mateixes activitats es regiran per la normativa del lloc on es realitzi l’acte i també per les normes que li siguin d’aplicació del present reglament.

-  Respectar la dignitat i la funció dels educadors i de totes aquelles persones que treballin al Casal (dinamitzadors/es, monitors/es, talleristes, personal de neteja, voluntaris i col·laboradors/es...).

-  Els joves no podran ser privats del dret al lleure i l’educació.

- Els professionals responsables prestaran especial atenció al compliment de les normes de convivència.

4.- Normes generals de convivència

 • Respectar els horaris establerts tant del Casal com de les activitats que es proposin.

Les sol·licituds per la utilització fora de l’horari existent requerirà l’exposició dels motius de la sol·licitud. Aquesta petició podrà ser autoritzada o denegada segons les necessitats de l’àrea de joventut, procurant buscar alternatives per a la realització de l’activitat.

 • En acabar les activitats, caldrà deixar l’equipament en les mateixes condicions amb les quals s’ha trobat.
 • Els joves són responsables de mantenir les sales i els espais del Casal nets i de tenir cura de no malmetre el material, el mobiliari i les instal·lacions. Quan un jove malmeti el mobiliari, l’equipament o les instal·lacions del Casal, es farà càrrec del restabliment econòmic o material dels desperfectes ocasionats, així com de la seva neteja si fos necessari, i podrà ser motiu d’exclusió de les instal·lacions.
 •  No es permet el consum de tabac ni alcohol dins el Casal.
 •  No es permet l’entrada al recinte de cap tipus d’animals.
 •  El casal de joves disposarà d’un llibre de reclamacions on els usuaris podran fer constar les reclamacions que considerin pertinents.

 

5.- Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

El Casal de Joves de L’Aldea està registrat com a Punt d’Informació Juvenil per la Generalitat de Catalunya.

Aquest espai esdevé un espai de participació per a conèixer noves propostes participatives, conviure amb les altres persones amb qui comparteixen l’espai del centre i també esdevé una peça fonamental per a mantenir un diàleg ferm amb els joves. Aquest espai ofereix als joves diversos recursos com ara bé, una aula d’ordinadors on tots els usuaris poden disposar d’accés a internet per a torns així com d’un espai annex amb jocs de taula i futbolí. A banda d’aquestes activitats se’n poden programar d’altres en funció de les demandes dels usuaris.

El Punt d’Informació Juvenil El PIJ dóna un servei d’informació i assessorament en tots aquells temes que siguin d’especial interès pels joves, on poden estar informats de tot allò que els afecta directament, com estudis, treball, vida social, lleure i cultura, esports, turisme…

Funcions de l’educador/dinamitzador del casal de Joves:

1. Dissenyar i executar un programa d’activitats periòdiques.

2. Conèixer la realitat juvenil amb la que treballa.

3. Promoure la difusió de les activitats que es desenvolupin en el Casal.

4. Implicar als diferents col·lectius i/o Entitats del municipi en la dinàmica general del Casal de joves.

5. Fer inventari del material necessari per a la realització de les activitats i controlar que no en falti.

6. Garantir la optimització dels recursos i serveis del Casal.

7. Mantenir relacions amb altres serveis de l’Ajuntament.

8. Mantenir contacte amb altres Regidories.

9. Qualsevol altre segons les necessitats del Servei.

Funcions relacionades amb el funcionament del Casal:

1. Vigilància del Casal.

1.1. Controlar l’entrada i sortida dels joves i atendre les trucades telefòniques.

1.2. Obrir el Casal al començament i tancar-ho al final, un cop no quedi ningú.

1.3. Abans de tancar el Casal s’assegurarà que totes les dependències del Casal quedin tancades, així com les persianes, finestres...

1.4. Comunicarà al Tècnic de Joventut qualsevol anomalia que observi i que pugui perjudicar el desenvolupament normal de les activitats del Casal.

2. Atenció a l’ordre interior del Casal.

2.1. Vigilància de l’ordre interior, procurant que no provoquin aldarulls ni desperfectes.

2.2. Vigilància del moviment de joves en les entrades i sortides al Casal.

3. Manteniment del Casal.

3.1. Informarà de les deficiències que s’observin al Tècnic responsable.

3.2. Contactarà amb els serveis tècnics adients quan calgui fer reparacions o tasques de manteniment concretes.

4. Altres tasques.

4.1. Totes les tasques les realitzarà segons les directrius que estableixi el tècnic responsable, qui podrà encomanar al dinamitzador/a les gestions de relació que es considerin oportunes: Control de la correspondència, Repartiment de Cartells, Actualització Cartelleres...

Causes de tancament temporal de les instal·lacions del Casal

El Casal tancarà total o parcialment les seves instal·lacions quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

1. Per motius d’organització interna.

2. Davant d’una situació de perill o en previsió d’aquest (incendi...).

3. Per realització d’obres.

5.- Formulació de queixes, suggeriments, consultes.

Per facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar millores del servei, l’Ajuntament ha establert tres canals preferents:

 • Bústia de queixes i suggeriments. S’hi pot accedir a través de l’e-Tram a l’apartat de queixes i suggeriment de la web www.laldea.cat/ajuntament.
 • Formulant la queixa, suggeriment o consulta presencialment a les oficines de l’Ajuntament de 9 h. a 14 h.
 • Comunicacions dirigides directament al servei a través de les dades de contacte especificades al punt 1.

6.- COMPROMISOS

 • A QUÈ ENS COMPROMETEM?
 • A donar compliment al Pla Local de Joventut 2017-2019
 • COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
 • Tenint en compte les previsions que hi ha sobre aquest punt al Pla Local de Joventut 2017-2019

7.- Normativa específica del servei.

 • Ordenança municipal reguladora de les activitats del Casal de Joves de L’Aldea.
 • Reglament municipal regulador de la cessió d’ús de les instal·lacions municipals a entitats.