Tradició
Viu les nostres tradicions
el poble
Tot el que vols saber sobre l'Aldea

Esteu aquí

L’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de preinscripció

Notícia publicada el 22 d'març de 2019

D’acord amb la RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer, per la qual s'aproven les normes
de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres
centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs
2019-2020, l’escola Maria Garcia Cabanes fa pública la següent informació per al procés de
preinscripció.
PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
del 29 de MARÇ al 9 d’ABRIL de 2019, ambdós inclosos.
HORARI D’ATENCIÓ A SECRETARIA:
Dilluns i dimecres de 9 a 13.30 h. i de 15 a 16.30 h.
Divendres de 9 a 13.30 h
SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
És única i s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc.
Us la facilitarem al centre.
També es pot formalitzar via telemàtica, tot i què cal entregar el formulari a l’escola.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Original i fotocòpia del llibre de família.
Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i de la mare o dels tutors legals de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a, si en té.
Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacuna rebudes.
1 fotografia mida carnet.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI/NIE, caldrà presentar un
certificat d’empadronament/convivència de l’Ajuntament en el moment de la preinscripció i
el DNI/NIE renovat amb l’adreça correcta abans del 26 de juny de 2019.

CALENDARI
· Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril.
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril.
· Termini per presentar reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig .
· Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 8 de maig.
· Sorteig públic per determinar el número de desempat de les sol·licituds: 9 de maig.
· Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de juny.
CRITERIS DE PRIORITAT
o Germans o pares al centre 40 punts
o Domicili habitual a l’àrea d’influència del centre 30 punts
o Lloc de treball pare/mare dins l’àrea d’influència del centre 20 punts
o Renda garantida de ciutadania 10 punts
o Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans 10 punts
o Família nombrosa o monoparental 15 punts

Aquests criteris hauran de ser acreditats amb la documentació corresponent.

COMPARTEIX!