Esteu aquí

Any 2018

Ingressos 2018

Pressupostat

Cap. 1. Impostos directes
2.117.219,20 €
Cap. 2. Impostos indirectes
69.101,00 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
478.878,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.121.740,05 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
12.600,00 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
223.828,37 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
4.023.366,69 €

Executat

Pendent d'aprovació de la Liquidació

Despeses 2018

Pressupostat

Cap. 1. Despeses de personal
1.117.643,09 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.620.603,85 €
Cap. 3. Despeses financeres
2.500,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
480.023,00 €
Cap. 5. Fons de contingència
20.016,75 €
Cap. 6. Inversions reals
780.580,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
2.000,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
4.023.366,69 €

Executat

Pendent d'aprovació de la Liquidació

Dins del Pla d'Actuació Municipal es van començar a executar propostes relatives als serveis que es poden consultar al document de retiment de comptes. En aquest exercici 2018 és van realitzar un seguit d'obres les quals no estaven incloses al Pla d'Actuació Municipal. A continuació és relacionen alguna de les obres i serveis executats aquest 2018 tot i no haver estat proposades al Pla que el grup municipal d'ERC tenia previst executar durant la legislatura 2015-2019: Obres d'arranjament de l'esplanada d'ADIF enfront del local de l'Associació de les Dones, construcció de cambres higièniques a la Sala Polivalent Ramon Salvadó, adquisició del local de l'SCRUA, l'arranjament de la zona jove de la pista de ball, creació d'ajuts a la gent gran en matèria d'escombraries, obertura del camí del CEIP 21 d'abril, creació del logo promocional "L'Aldea, Horta del Delta" i la pista multiesportiva de la Plaça de Pompilio.

adquisició terrenys ADIF
adquisició terrenys ADIF
camí accès CEIP 21 d'abril
camí accès CEIP 21 d'abril
zona jove de la pista de ball
zona jove de la pista de ball