Esteu aquí

Any 2016

Ingressos 2016

Pressupostat

Cap. 1. Impostos directes
2.043.125,12 €
Cap. 2. Impostos indirectes
7.483,64 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
555.060,83 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.030.837,93 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
10.311,52 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
64.000,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
3.710.819,04 €

Executat

Cap. 1. Impostos directes
1.939.898,98 €
Cap. 2. Impostos indirectes
43.863,19 €
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
391.405,10 €
Cap. 4. Transferències corrents
1.062.146,77 €
Cap. 5. Ingressos patrimonials
9.996,47 €
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
0,00 €
Cap. 7. Transferències de capital
6.556,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL INGRESSOS
3.453.866,51 €

Despeses 2016

Pressupostat

Cap. 1. Despeses de personal
1.072.962,32 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.561.248,00 €
Cap. 3. Despeses financeres
3.000,00 €
Cap. 4. Transferències corrents
541.950,00 €
Cap. 5. Fons de contingència
17.564,78 €
Cap. 6. Inversions reals
331.795,93 €
Cap. 7. Transferències de capital
2.000,00 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
3.530.521,03 €

Executat

Cap. 1. Despeses de personal
1.027.008,09 €
Cap. 2. Despeses corrents en béns i serveis
1.693.636,49 €
Cap. 3. Despeses financeres
956,96 €
Cap. 4. Transferències corrents
432.017,50 €
Cap. 5. Fons de contingència
0,00 €
Cap. 6. Inversions reals
207.948,12 €
Cap. 7. Transferències de capital
600,78 €
Cap. 8. Actius financers
0,00 €
Cap. 9. Passius financers
0,00 €
TOTAL DESPESES
3.362.167,94 €

Dins del Pla d'Actuació Municipal es van començar a executar propostes relatives als serveis que es poden consultar al document de retiment de comptes. En aquest exercici 2016 és van realitzar un seguit d'obres les quals no estaven incloses al Pla d'Actuació Municipal. A continuació és relacionen alguna de les obres i serveis executats aquest 2016 tot i no haver estat proposades al Pla que el grup municipal d'ERC tenia previst executar durant la legislatura 2015-2019: construcció de la Carpa de l'Esplai, adquisició del terrenys industrials del Lligallo Carvallo, instal·lació de parcs infantils a les Places dels Infants i de l'Estació, instal·lació d'un ascensor al CEIP 21 d'abril.

Ascensor CEIP 21 abril
Ascensor CEIP 21 abril
Servei del Centre de Dia
Servei del Centre de Dia
Carpa Esplai
Carpa Esplai
Parc Infantil a la Plaça dels Infants
Parc Infantil a la Plaça dels Infants